3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(29))

15_نظام اتاق وضعیت روستا

نظام حکمرانی وزارت کشور در حوزه روستا در محیط پویا و متغیر امروز روستا باید قادر باشد شرایط مطلوب برای اطلاع رسانی،تصمیم سازی،تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر تصمیم راهبردی در وزارت کشور در حوزه روستا را فراهم کرده و نیازهای مدیران ارشد وزارت کشور در حوزه روستا را برآورده سازد.محصول نهایی این نظام در قالب اهداف،سیاستها،راهبردها و اقدامات اساسی تدوین شده و به عنوان سند بالا دستی برنامه ریزی در ابعاد مختلف زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

نظام اتاق وضعیت قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا ، نظام جامع پایش سیاستها و راهبردهای روستایی وزارت کشور است.در این نظام سیاستها و راهبردهای وزارت کشور در حوزه روستا و اهداف راهبردی آن به تعدادی شاخص کمی ترجمه، و تحقق اهداف،پایش می شود.

گزارش تحلیلی برای تصمیم سازی راهبردی گزارشی است که به مدیران ارشد برای تصمیم گیریهای راهبردی کمک کرده و ضمن تشریح پژوهش و بررسی صورت گرفته بصورتی مستدل و مستند ،پیامد و نتیجه حاصل از انتخاب گزینه های مختلف و موجود تصمیم گیری را بیان و زمینه را برای بهترین تصمیم گیری فراهم می آورد.

معیار ارزیابی در این حوزه تعداد گزارش های تحلیلی منجر به تصمیم گیری و تصمیم سازی صحیح در مسیر اجرای کار است.

گزارش توصیفی جهت اطلاع رسانی راهبردی گزارشی است که به مدیران ارشد ارائه شده و در طی آن بصورتی مستدل و مستند،یک وضعیت مهم و راهبردی را برای مخاطبین تشریح و توصیف نموده و پی آمد ادامه وضعیت را پیش بینی می نماید.

معیار ارزیابی در این حوزه تکمیل و ارسال پرسشنامه های موجود در سامانه اتاق وضعیت توسط دهیاران می باشد.

در این راستا اقدامات زیر می بایست در اداره کل دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور به انجام رسد.

  1. برنامه ریزی ایجاد ارتباط برخط با مراکز اطلاعات و آمار مرتبط با روستا
  2. کامل نمودن برنامه های کاربردی مورد نیاز برای ورود اطلاعات توسط کلیه دهیاریهای سراسر کشور
  3. کامل نمودن داشبورد در سطح ملی،استانداری،فرمانداری،بخشداری و دهیاری
  4. تقویت مرکز پیام و توسعه آن با توجه به پیشرفت سامانه
  5. آموزش فرمانداران،بخشداران و دهیاران به منظور بهره برداری موثر از سامانه
  6. طراحی مدل ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه در لایه های حکمرانی
  7. بروز رسانی شاخص ها و مولفه ها با همکاری صاحبان فرآیند شاخص ها
  8. پاسخگویی به سایر موارد نیاز از طرف قرارگاه

معیار ارزیابی در این حوزه اجرای اقدامات فوق الذکر می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(30))

About Author