9 آذر 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کسب و کار

1 دقیقه زمان مطالعه
لیست مشاغل خانگی تحت حمایت جهاد کشاورزی به شرح زیر می باشد: الف) “فعالیتهای...

سازمان های مردم نهاد

کلیات طرح هدف: تربیت نیروی توانمند و کنشگر در اجتماع اقتصاد و کارآفرینی آموزش...