3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پے اچ(PH)

🌿 پے اچ(PH) چیست؟؟👇👇

اےن نشان مخفف دو ڪلمه زیر مے باشد
Potential Hydrogen
و ملاڪے است براے نشان دادن غلظت یون هیدروژن
مقدار هیدروژن مثبت بیشتر یعنے پے اچ ڪمتر و یعنے قدرت اسیدے بیشتر
عدد ph بین یک و چهارده تعریف شده است
هرچه به یک نزدیڪتر باشیم شدت اسیدے بیشتر و هرچه به چهارده نزدیڪتر باشیم شدت قلیائیت بیشتر است
براے اینڪه با این مفهوم آشنا تر شویم چند مثال خدمتتان عرض مے ڪنم:

پی اچ صفر=آب باطری
پے اچ یڪ=اسید سولفوریڪ
پے اچ دو=سرڪه
پے اچ سه=آب لیمو
پے اچ چهار=باران اسیدی
پے اچ پنج=باران تمیز
پے اچ شش=شیر
پے اچ هفت =آب تصفیه
پے اچ هشت=آب دریا
پے اچ نه =پودر ڪیک پزی
پے اچ ده=شربت معده
پے اچ یازده=آمونیاک رقیق
پے اچ دوازده =آب صابون
پے اچ سیزده=محلول سفید ڪننده
پے اچ چهارده=سود سوز آور

سوال: چرا آبهاے سطحے بیشتر قلیایے هستند؟
🤔چرا آبهاے موجود در طبیعت اسیدے نیستند؟
تقریبا تمامے آب دریاها پے اچ قلیایے دارند
و در پے اچ ڪمتر از پنج تمام ماهیها تلف مے شوند
پس آبهاے اطراف ما طورے هستند ڪه آبزیان بتوانند در آن زندگے ڪنند نه آنطور ڪه ما مے خواهیم.

🤔اما از نظر سمپاشے آب قلیایے بهتر است یا اسیدی؟
اینکه آب قلیایے یا آب اسیدے براے سمپاشے خوب است بستگے به ساختار شیمیایے آن مولڪول دارد
و نمے توان یک دستورالعمل ڪلے ارائه ڪرد
در شاخص پایدارے سموم آیتمے داریم به نام KT50
ڪه در واقع نیمه عمر آن #سم یا مولڪول مے باشد
بعضے از سموم قلیا دوست و بعضے اسید دوست هستند.
اصلاح ڪننده هاے آب معمولا طورے طراحے مے شوند ڪه همزمان با ڪاهش پے اچ مقدار ڪربنات و بے ڪربنات را نیز ڪاهش دهند.
پس باید با توجه با نیمه عمر سم پے اچ مناسب را بیابید
این مسئله بزرگترین هنر یک ڪارشناس مبارزه با آفات خواهد بود.
حتما در این مورد با یک شیمیست مجرب مشاوره ڪنید.
برخلاف تصور عمومے ڪه فڪر مے ڪنند علف ڪشها پے اچ اسیدے دوست دارند ترے بنورون اینگونه نیست نیمه عمر آن در پے اچ 5 ڪمتر از یک روز و در پے اچ هفت 15.8 روز و در پے اچ نه ڪاملا پایدار است
پس براے اینڪه مولڪول تجزیه نشود و دست نخورده به رسپتور برسد باید در محیط قلیایے باشد.
سولفوسولفورون بالاترین پایدارے را در محدوده خنثے دارد البته به محیط قلیایے بیشتر متمایل مے باشد.
تقریبا هیچ ڪسے یا هیچ ڪتابے نمے تواند به شما بگوید ڪه پے اچ مناسب چیست.

تنها چیزے ڪه به شما ڪمک مے ڪند نیمه عمر آن سم مے باشد.

و این تنها یک قسمت ماجرا مے باشد.
در هر صورت پس از اینڪه قلیا دوست بودن یا اسید دوست بودن آن مشخص شده مے توانید از اصلاح ڪننده استفاده ڪنید.
اگر پے اچ لازم براے سم شما اسیدے بود مے توانید از ڪاهش دهنده هاے پے اچ موجود در بازار استفاده ڪنید
ڪه انواع زیادے دارند:

1-خانواده سولفات ڪاربامید
2-خانواده فسفات ڪاربامید
3-خانواده اسیدهاے آلی
4-خانواده سولفاماتها

هرڪدام از این خانواده ها داراے مزایا و معایب خاص خود مے باشند ڪه بایستے با توجه به آن انتخاب و مصرف شوند
📍مناسب ترین PH آب سمپاشے براے یڪسرے از سموم مختلف📍

بنومیل 5
ڪاپتان 5
مانڪوزب 6
گلایفوزیت 6_5
توفوردے 7_ 4/5
مالاتیون 5
استامے پراید 6-7
ڪلرپریفوس 5
پرمترین 6
دیازینون 7-8

About Author