3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

اصول آموزش و یادگیری در بخش کشاورزی (3)

مفهوم 

دانش آموزان زمانی به مفهوم موضوع درسی پی می برند که کاربرد و کارایی موضوع درسی پی می برند که کاربرد و کارایی موضوع درسی برایشان مشخص شود.سودمندی موضوع درسی و رشته تحصیلی،آن هنگام برای دانش آموزان روشن و ملموس می شود،که واحدهای آموزشی در قالب فعالیتها و دوره های عملی تدوین شود.برای مثال،یک واحد آموزشی با عنوان (منظره سازی یک مکان مسکونی یا چشم انداز)بیشتر به طور روشن و مستقیم به کاربرد و استفاده موضوع درسی دلالت دارد تا اینکه یک واحد آموزشی با عنوان (اصول طراحی منظره )ارائه شود.حتی اگر موضوع درسی در دو واحد همان درس تدریس شود.یا مثلا موضوع رهبری و مشارکت در متینگ های FFA نسبت به یک واحد درسی تحت عنوان (تشریفات پارلمانی) بیشتر توجه دانش آموزان را جذب و جلب می نماید.

سلسله مراتب

سلسله مراتب واحدهای آموزشی در طول یک دوره به طور مستقیم،در درک دانش آموزان پیرامون سازمان و ساختار موضوع درسی سهیم است.با اینکه افراد با قابلیت درک بالا می توانند موضوع درسی را فرا گیرند،ولی معلمان واحدهای آموزشی را به طور منطقی سازماندهی و مرتب نمایند.بعضی واحدهای آموزشی به واسطه منطق ذاتی موضوع درسی مقدم هستند یا اینکه به دنبال مباحث دیگر می آیند.آرایش فصول در کتب درسی کشاورزی،سازمان منطقی موضوع درسی را روشن می سازد.معلمان باید بدانند که منطق ذاتی موضوع درسی، تنها برای آن کسانی بارز و مشهود است که در موضوع درسی تخصص دارند،به طوری که وابستگی میان عناصر موضوع درسی (برایشان) روشن است.

دانش آموزان،کسانی هستند که به طور مشهود درباره موضوع درسی فاقد تخصیص می باشند و در درک و یافتن منطق سازمان موضوع درسی به طور اتوماتیک توانا نیستند.دانش آموزان به جای اینکه به سازمان و ساختار روان شناختی موضوع درسی بنگرند،بیشتر علاقه مندند که به مطالعه شاخصهای متفاوت یک موضوع ویژه بپردازند،تا با آنچه که در دنیای اطرافشان با آنها تماس دارند،انطباق حاصل کنند.برای مثال دانش آموزانی که می خواهند چگونگی مشارکت در میتینگ های FFA را بیاموزند،در ابتدا می باید درباره تاریخچه FFA و اینکه چگونه تشکیلات FFA در سطوح محلی ،استانی و ملی سازماندهی می شوند، تخصص یابند.این مباحث می تواند پس از آنکه دانش آموزان بعضی معرفتهای روان شناختی را برای حصول دانش شان یافتند،آموخته شود.

مقایسه سازمان روان شناختی موضوع درسی (از نظر دانش آموزان)و سازمان عقلانی_منطقی_موض.ع درسی (از نظر متخصصان ) به طور مطلوب با اشاره به تجربه دوره آموزشی تولید کشاورزی برای دانش آموزان کلاس نهم،روشن می گردد.در این تجربه،دوره تحصیلی در چند هفته نخست،شامل یک سری از واحدهای آموزشی است،که (پیش نیاز)مطالعه کشاورزی حرفه ای و جهت آن به سمت مدرسه است.برای اینکه دانش آموزان بتوانند یک عضو FFA بشوند،برنامه های تجربه شغلی نظارت شده طراحی می شود.چند روز پس از آموزش،هر دانش آموز،به این سوال ارزشمند می رسد که :چه وقت ما به مطالعه کشاورزی می پردازیم؟ در طراحی دوره های تحصیلی،معلمان باید به یاد داشته باشند که چه چیزی و به چه منظور آموزش داده می شود و درباره آنچه که آموزش داده می شود،می باید درکی روانشناختی به دانش آموز ارائه شود.این از مسئولیتهای معلم است که مطمئن شود،دانش آموزان ساختار و توالی موضوع درسی را که از آنها انتظار یادگیری میرود،فهمیده اند.

About Author