10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توصیه ترویجی فصل گلدهی درختان

سوال: در مرحله ی باز شدن شکوفه ها، کوددهی (کودآبیاری یا محلولپاشی) انجام شود یا نه؟

محلول پاشی در زمان گلدهی باعث میشود، که رطوبت بالا رفته و آلودگی قارچی در گلگاه زیاد، و همچنین فعل و انفعالات هورمونی در گیاه رخ بدهد.

در این حالت «اتیلن» و «آبسیزیک اسید» را فعال، و بافت چوب پنبه ای افزایش، و گل ریزش پیدا کند.
(برای مثال گلگاه مرکبات نسبتا ضعیف، و به ریزش تقریبا حساس است).

زمانی که کودآبیاری در مرحله گلدهی انجام شود، در ریشه شرایط بی هوازی (کاهش اکسیژن در نتیجه رشد موجودات ریز بیماری زا در خاک) ایجاد می شود که باعث میشود،

اکسیژن کاهش یابد، در نتیجه تنفس افزایش و شرایط بی هوازی ( کاهش اکسیژن در نتیجه رشد موجودات ریز بیماری زا در خاک) ایجاد شود.

این پروسه (فرایند) باعث شده گیاه فرمان دهد، که در قسمت های دیگر گیاه اتیلن تولید شود، و در نهایت باعث ایجاد بافت چوب پنبه ای و ریزش گل میشود.

نتیجه: کود آبیاری ، سمپاشی ، محلول پاشی در دوره ی شکوفه و گلدهی، توصیه نمی شود.

About Author