10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(6)

از دست رفتن جنگلها،مواد غذایی،و مزرعه ها

سرسبزی خوب است

ما برای مایحتاج ضروری خود__از غذا گرفته…تا هوا__به گیاهان سالم وابسته ایم.درست است!اکسیژن حیات بخشی که تنفس می کنیم،همان چیزی است که گیاهان در هوای بازدم خود بیرون می دهند!در حقیقت،یک درخت بالغ می تواند اکسیژن کافی مورد مصرف یک سال دو نفر آدم را تامین کند!

شفابخشی گیاهان

از طرفی،گیاهان داروهی مهمی را در اختیار ما قرار می دهند.برخی داروها__مثل داروهای ضد سرطان__از گیاهان جنگل های بارانی مناطق حاره استخراج می شوند.

بفرمایید غذا!

و البته بدون گیاهان که کشاورزان در اختیارمان می گذارند،چه چیزی برای خوردن برایمان باقی می ماند؟ذرت،هویج،گل کلم،کاهو،گوجه فرنگی،گندم،و خیلی چیزهای دیگر که در اشپزخانه تان یافت می شوند،در مزارع به عمل می آیند.

کم تر و کم تر

همه ی نقاط کره ی زمین به جنگل و مزرعه احتیاج. ولی در عوض داریم آن ها را از دست می دهیم؛در هر دقیقه دنیا 100 هکتار از جنگل های بارانی خود را از دست می دهد!

خداحافظ ای مزرعه ها!

خاک غنی مورد نیاز برای کشت محصولات را خاک زراعی می ناند و ما داریم آن را نیز از دست می دهیم.مثلا با قطع شدن تعداد بیش از حد درختان یک منطقه،خاک زراعی شسته می شود و از بین می رود.

آیا می توان به حفظ سرسبزی و سلامت کره زمین کمک کرد؟البته که می توان__دوستان و افراد خانواده تان هم می توانند!قسمت های خاک جدید درست کنید و سبز نگه داشتن زمین را بخوانید.

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(7)

About Author