27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شناسنامه دار کردن باغات مازندران

  • جلسه طرح شناسنامه دار کردن باغات مازندران با حضور مدیران باغبانی و حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران،
    نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف استان برگزار شد.
  • تاکنون ۱۶ هزارهکتار باغات مازندران شناسنامه دار شده است.

          یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

About Author