6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

29 بهمن ماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

در بیانیه گام دوم انقلاب به تصریح بیان شده است که: انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است.

چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم اثر و حتّی بی اثر خواهد شد.

چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.

مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌ بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است.

نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است.

راه حلّ این مشکلات ، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود.

(بیانیه گام دوم)

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی

وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله ، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

(مقدمه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ رهبر معظم انقالب 1920/11/02) اکنون بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به عنوان نسخه نجات‌بخش در مقابل جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن از طریق تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف داخلی اقتصاد ایران از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شده است.

ما همچنان معتقدیم تنها راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم درک صحیح از این سیاستها و برنامه ریزی اجرائی با زمان بندی مشخص برای عمل جامع به الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی است،

متأسفانه به رغم برخی دستاوردهای کلان اقتصادی و خدمات رفاهی که نظام اسلامی توانسته است به آن دست یابد، همچنان به جهت اجرای نسخه‌های ناشی از اندیشه‌های اقتصادی لیبرال حتی در دولت و مجلس فعلی شاهد تحول اساسی و بنیادین به نفع معیشت عموم مردم و جلب رضایت کامل رهبر معظم انقلاب با محوریت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این عرصه بویژه در کانون های رشد و تولید یعنی روستاها نیستیم…  .

About Author