10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیشینه تشکل های غیر دولتی(1)

1_1_پیشینه تشکلهای غیر دولتی

1_1_1_تاریخچه پیدایش سازمان‌های غیردولتی در جهان با تأکید بر تشکل‌های جوانان:

با نگاهی به تاریخچه پیدایش سازمان‌های غیردولتی در جهان ملاحظه می‌گردد این پدیده در عرصه بین‌المللی از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار هست. البته فعالیت سازمان‌یافته نهادهای بین‌المللی مسئول سازمان‌های غیردولتی خصوص‌ها سازمان‌های غیردولتی جوانان عمدتاً در سه دهه اخیر شکل‌گرفته است.

شاید بتوان گفت اولین برخورد رسمی و نظام‌مند سازمان ملل در رابطه با جوانان قطعنامه شماره 2037 این سازمان در سال 1965 هست. این بیانیه تحت عنوان (ترویج آرمانه‌ای صلح) تفاهم و احترام متقابل ملت‌ها و جوانان، صادر گردید. طی مهروموم‌های 1965 و 1975 مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل سه موضوع اساسی در رابطه با جوانان یعنی مشارکت، توسعه و صلح را مورد تصویب و تأکید قرارداد. این مجمع طی قطعنامه شماره 34/121 سال 1985 را (سال بین‌الملل جوانان، مشارکت توسعه و صلح) نامید این قطعنامه گروه‌های سنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان مانند جوانان روستایی، جوانان معلول، جوانان شهری وزنان جوان را موردتوجه ویژه قرارداد.

با توجه به چالش‌های روزافزون جوانان در کشورهای مختلف جهان و با عنایت به اینکه جوانان یکی از منابع انسانی در دگرگونی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علوم فناوری می‌باشند. سازمان ملل در سال 1995 پیش‌نویس قطعنامهبرنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس‌ازآن، را به مجمع عمومی ارائه نمود این قطعنامه بر اساس درخواست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در سال 1994 و موضوع قطعنامه 45/103 و 49/152 از دبیر کل مبنی بر ارائه پیش‌نویس قطعنامه یادشده تدوین گردید.

برنامه عمل جهانی برای جوانان محورهای سیاست‌گذاری و برنامه‌های عملی در سطح کشورها را برای بهبود وضعیت جوانان باهدف دستیابی به اهداف قطعنامه‌های سازمان ملل و کارها، برنامه‌ها، قوانین و مقررات جهت ارتقاء معیشتی و رفاه جوانان را ارائه می‌نماید.

ادامه دارد…  .

پیشینه تشکل های غیر دولتی(2)

About Author