3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

برنامه راهبردی حوزه صنایع تبدیلی و غذایی کشور تدوین شد

🔹️رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، از تدوین برنامه راهبردی حوزه صنایع تبدیلی و غذایی کشور خبر داد.

🔹️وی افزود: تدوین دستورالعمل و تعیین تکلیف کارایی پهپادهای کشاورزی با توجه به استقبال کشاورزان از این تکنولوژی جدید از جمله مطالبات مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از بخش تحقیقات است.

About Author