10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیشینه پژوهش درباره بنه ها(2)

 

 

 

 

 

آخرین مطلبی که درباره بنه ها،پیش از انقلاب به چاپ رسیده است،مقاله زنده و ارزنده ای از آقای سیروس سلمان زاده است.در این نوشته از بن کو (بنه فرسایش یافته) سازمان کار سنتی کشاورزان دزفول و همچنین تشکیل گروههای زراعت جمعی زارعان مهاجر اصفهانی (بنه های خودانگیخته و مهاجر کار جدید)و کارآمدی آنها سخن به میان آمده است.در این مقاله همچنین کار دو تن از پژوهشگران آلمانی درباره بن کو معفی شده است.

گروههای کار جمعی که در دزفول به نام بن کو معروف بوده اند،توسط،اهلر در سال 1973 و

 گودیل در سال 1974 مورد

 مطالعه قرار گرفته اند.بررسی اول مربوط به روستای بنو ارشامی و سیاه منصور در پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر دزفول و تحقیق دوم مربوط به روستای شوهان در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر دزفول بوده است.

در شش سال گذشته ،مرکز تحقیقات روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی،مطالعاتی را درباره آن دسته از مشاعها (بنه های برانگیخته که حاصل لوایح قانونی مربوط به اصلاحات ارضی اسلامی و هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین است شروع کرده که برخی از گزارشهای آن همچون بررسی مشاعهای جیرفت،گرگان و گنبد منتشر شده اند.مطالعه درباره مشاعهای ماطق دیگر ادامه دارد.در این دو گزارش پس از بیان کلیاتی درباره اوضاع جغرافیایی و اقتصادی و جمعیتی منطقه تارخچه ای از اصلاحات ارضی و اشکال بهره برداری و تولید زراعی آن پیش از انقلاب ،تحولات پس از آن و تکوین و تصویب لوایح قانونی اصلاحات ارضی اسلامی و هیئتهای هفت نفره،شکل گیری،نارساییها و مسائل و مشکلات آنها مطرح شد،و در پایان گروه پژوهشگران پیشنهادهایی ارائه کرده اند.

آخرین مطالب قابل توجهی که درباره بنه ها در اولین اواخر به چاپ رسیده است دو مقاله جالب و روشنگر درباره یازو (بنه همترازانه)در شمال خراسان و نقش عوامل تولید در شکل یابی روشهای تولید گروهی و ساختار قدرت،با نمونه پاگاوهای سیستان در اواخر دوران قاجاریه است.

نوع بنه های معرفی شده در مقاله (یازو)از تازگی خاصی برخوردار است.این مسئله در مورد همبازی (بنه همترارانه دیمکار)که از روستاهای پر باران ساری،در پانوشت همین مقاله معرفی شده است نیز صادق است.

 مرتضی فرهادی

About Author