3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گردشگری روستایی

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد.این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است.بعضی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند.

گردشگری روستایی به سرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیت های کشاورزی شده است.ناهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درآمد،متنوع سازی اقتصاد،مشارکت اجتماعی و استفغاده از منابع محلی است.

گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود.

گردشگری روستایی را می توان این گونه تعریف کرد(گردشگری روستایی عبارت است از فعالیت ها و گونه های مختلف گردشگری در محیط های مختلف روستایی و پیرامون آن ها که در بردارنده آثاری (مثبت/منفی)برای محیط زیست روستا(انسان/طبیعی)می باشد..بدیهی است این چنین برداشتی از گردشگری روستایی می تواند زمینه های مختلف فعالیت های گردشگری چون سکونتگاه ها،رویدادها،جشنواره ها،ورزش ها و تفریحات گوناگون را در بر گیرد که در محیط روستا شکل می گیرند.

گردشگری روستایی را می توان از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد از یک سو محیط های روستایی و پیرامون آن ها این فرصت را مهیا می کنند تا گردشگران فارغ از هیاهوی شهری و سیطره تکنولوژی در بطن سنتی روستا زمانی را به فراغت بگذرانند و از دیگر سو در کنار آن،اقتصاد روستایی وابسته به زمین می تواند راه های تنفس دیگری را تجربه کند.در این میان هرچند گردشگری راه حلی برای تمام مشکلات نواحی روستایی محسوب نمی شود ولی یکی از شیوه های است که می تواند اثرات اقتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی می تواند به کند شدن روند تخلیه سکونتگاههای روستایی و جریان مهاجرت روستایی کمک کند.

از دیگر آثار گردشگری روستایی مواردی است که در زیر بدان اشاره می شود:

  • ایجاد اشتغال برای نیروی مازاد کار و ایجاد فعالیت ها برای کار مازاد
  • تنوع اقتصاد روستایی در کنار دیگر بخش های اقتصادی
  • بالا بردن سطوح درآمدی خانوارهای روستایی

گردشگری علاوه بر اینکه باعث ایجاد اشتغال و درآمد می گردد،می تواند سبب ارتقاءشاخص های فرهنگی،هنری و انسانی جوامع گردد و این ارتباط می تواند پیوندهای اجتماعی_فرهنگی،هنری و انسانی را تقویت نماید.بعلاوه توسعه گردشگری پایدار در مناطق روستایی عمران و آبادی را در پی خواهد داشت.

ادامه دارد…

گردشگری روستایی(2)

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد