10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تحلیل داده های بازار کار

وضعیت بیکاران کشور…

1️⃣طبق داده های منتشر شده مرکز آمار تعداد کل بیکاران کشور در سال 1400، برابر با 2.377.906 نفر هستند. با توجه به این داده ها نرخ بیکاری در کشور 9.2 درصد است. حدود 75 درصد از جمعیت بیکاران کشور را چهار گروه زیر تشکیل می دهند:

🔹40 درصد جمعیت بیکاران کشور (حدود 950 هزار نفر) را «مردان» «فاقد تحصیلات دانشگاهی» و «قبلا مشغول به کار» تشکیل می دهند. 84 درصد این جمعیت، کمتر از دو سال است که دنبال کار می گردند و از این جمعیت حدود 50 درصد سرپرست خانوار هستند. 23 درصد این جمعیت در روستاها هستند که از سایر گروه ها بیشتر بوده و تمایل به خود اشتغالی در این گروه معادل 23 درصد است که از سایر گروه‌ها بیشتر است.
13 درصد از جمعیت بیکاران کشور (314 هزار نفر) را «زنان» «دارای تحصیلات دانشگاهی» و «قبلا مشغول به تحصیل» تشکیل می دهند. در حقیقت این افراد برای اولین بار به بازار کار اضافه شده اند و 60 درصد از این جمعیت بیش از دو سال است که دنبال کار می گردند. عمده این افراد (82 درصد) فرزندان بوده و 15 درصد را همسران تشکیل می دهند. تعداد زنان سرپرست خانوار در این دسته ناچیز هستند. 95 درصد این گروه مزد بگیری را ترجیح می‌دهند که در میان گروه‌های مورد بحث بیشترین نرخ را دارد.
• 12 درصد از جمعیت بیکاران کشور (283 هزار نفر) را «مردان» «دارای تحصیلات دانشگاهی» و «قبلا مشغول به کار» تشکیل می دهند.

75 درصد این جمعیت کمتر از دو سال است که دنبال کار می گردند. حدود هفتاد درصد این جمعیت را فرزندان و 30 درصد آنها را سرپرستان خانوارها تشکیل می دهند.
• 9 درصد از جمعیت بیکاران کشور (208 هزار نفر) را «مردان» «دارای تحصیلات دانشگاهی» و «قبلا مشغول به تحصیل» تشکیل می دهند. این افراد نیز برای اولین بار وارد بازار کار شده اند.

دوازده درصد از این جمعیت را سرپرستان خانوار تشکیل داده و 93.2 درصد آنها را فرزندان تشکیل می دهند. شصت درصد این جمعیت بیش از دو سال است که دنبال کار می گردند.
علاوه بر آن
• از کل بیکاران کشور 1.437.089 یعنی بیش از 60 درصد از جمعیت کشور قبلا مشغول به کار بوده و مجددا بیکار شده اند.
• همچنین بررسی وضعیت سرپرستان خانوار نشان می دهد که از جمعیت بیکاران کشور 680 هزار نفر را سرپرستان خانوارها تشکیل می دهند.

از جمعیت سرپرستان خانوار، 91.3 درصد قبلا شاغل بودند و 84 درصد آنها کمتر از دو سال است که دنبال کار می گردند. 76 درصد این جمعیت دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر از آن هستند.
• بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که پایین‌ترین نرخ بیکار در مردان فاقد تحصیلات دانشگاهی با 7.48 درصد است.

نرخ بیکاری برای زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی 9.52 درصد، مردان دارای تحصیلات دانشگاهی 9.83 درصد و برای زنان دارای تحصیلات دانشگاهی 22.91 درصد است.
• در جمعیت‌های مذکور بالاترین نرخ مشارکت مربوط به مردان دارای تحصیلات دانشگاهی با بیش از 70 درصد و پس از آن مردان فاقد تحصیلات دانشگاهی با حدود 60 درصد است. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی با فقط 7 درصد و پس از آن زنان دارای تحصیلات دانشگاهی با 33 درصد است.
توصیف های فوق راهنمای خوبی برای سیاستگذاری بازار کار در اقتصاد کشور است. بویژه تامل و توجه به نقش نیاز واقعی به کار و انتظارات در دستیابی به کار حائز و همچنین سهم تحصیلات در یافتن شغل و پایداری آن حائز اهمیت است.

دکتر فیروز آبادی☘️

About Author