31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

10 روش تغییر فاز رویشی به زایشی در گیاهان

🌱10روش تغییر فاز رویشی به زایشی در گیاهان

1-هرس
2-حلقه برداری (تیغ زنی)
3-جداکردن پوست از درخت
4-هرس ریشه
5-کاهش دوره آبیاری
6-کاهش استفاده از کودهای ازته
7-به کاربردن کودهای فسفاته و پتاسه (افزاینده گلدهی)
8-سربرداری شاخه ها(حذف جوانه انتهایی شاخه در حال رشد، که حتما بعد از 2 یا 3 جوانه رویشی باشد)
9-هورمون تراپی(استفاده از هورمونی که در سلول های مریستمی انتهایی باعث رشد زایشی خواهد شد؛ مانند سایتوکینین)
10-استفاده از فروت_ست (روی Zn، بورB)
و در نهایت بالا بردن نسبت کربن آلی خاک به ازت.

مهندس باقری☘️

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد