6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

یک فنجان «مرور نفتی»

فقط کرکس ها به تماشا نشسته اند!
از وقتی که نفت سیاه، برادر خوانده دلار سبز شد و بنیانگذار انقلاب های صنعتی و خالق موتور بخار جیمزوات،
آتش خانمانسوز خاور میانه و آتش افروز آتش جنگ های نرم و سخت ، آرزوی سیاه کشورهای سفید پوست، یعنی ارثیه اجدادی کرکس ها نیز شد!

و از وقتی که نفت جا به جا کنندهء مهره های شطرنج قدرت و ثروت در تاریخ اقتصاد ایران و جهان شد و حاکمان روسیاه قجری و روسیاه تر از آن مردان متکبر پهلوی را بر سر سفره
سیاه خویش نشاند و شد پشتوانه پادشاهی های نفتی!
ما تحقیر شدیم و از اینهمه ثروت سیاه، فقط دست و پای گل آلود و قیرگون نصیب ما شد!؟
کرکس ها، از دهه 30 خیمه سنگین و سایه سیاه نفت را بر سر و روی اقتصادی ما کشیدند و پیرامون آن امیران و وزیران و غلامانی همه نفت خوار و نوکر صفت، پرورش دادند و سگ صفتی و دم چرخانی را مدل آموزشی زندگی نفتی معرفی کردند!
سینماها و خواننده های نفتی،
بورسیه های آموزشی و اروپایی و تربیت های نفتی، روشنفکران نفتی و..
امام نفتی ها را دیدو رنج مردم را چشید و امام فریاد زد؛
مردم علیه سفره های نفتی، ارزش های نفتی،
قیام کردند و به انقلاب لبیک گفتند و حرکت کردند..!
اینک ایران، این گربه ء شیر شده،
یوسف از چاه نفت بیرون آمده و عزیز خاورميانه شده، موضوع اصلی مهم ترین مذاکرات کرکس های نفت خوار دنیا است که مانده اند، بی نفت این منطقه،این عقرب سیاه اقتصاد خویش، چگونه ادامه دهند!
ناصر☘️

About Author