27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گلیم بافی هنر زنان عشایر (5)

انواع دستگاههای گلیم باف

گلیم را با توجه به بافتشان به چهار دسته می توان تقسیم کرد:

الف) گلیم بافت ساده 

در این شیوه،نخهای پشنی یک رنگ بطور یکنواخت از لابه لای نخهای تار عبور می کند،به شکلی که هر رفت و برگشت آن یک بار از رو، بار دیگر از زیر چله است.پشت و روی این گلیم یکسان و هر دو روی آن قابل استفاده است.

ب) گلیم چرخی بافت

در این نوع بافت، پود از لابلای تمام تارها رد می شود و بافت به شکل یکسانی پیش می رود.در پشت گلیم،پودهای اضافی روی هم قرار می گیرند و به این علت ،حاصل کار، گلیمی محکم با پشت و روی متفاوت خواهد بود که فقط یک روی آن قابل استفاده است.

ج) جاجیم بافت 

تفاوت اساسی بین جاجیم و سایر انواع گلیم،رنگی بودن تارهای آن است که مثل پود در ظهور نقشها موثرند.در این نوع بافت،بافنده ها بعد از بافتن مقداری از گلیم با یک رنگ،نسبت به تعویض رنگ پود مصرفی اقدام می کنند و در نتیجه ، محصول بعد از انمام، حالتی راه راه و در پشت و روی جاجیم همانند گلیم ساده باف یکسان است.

د) گلیم سوزنی

در این نوع بافت بر خلاف شیوه پود گذاری که نخ از لابه لای نخهای تار بصورت زیر و رو عبور می کند،ایجاد نقش منوط به پیچش پود به دور تارهاست. ورنی و شیریکی پیچ از جمله گلیمهایی هستند که چنین بافتی دارند.

 

About Author