27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کنترل آفات گندم (1)

اگر چه در کشورهای در حال توسعه،تبدیل روشهای سنتی به شیوه های مدرن کشاورزی موجب افزایش تولید گردیده؛ولی در عین حال،افزایش ضایعات محصول در اثر آفات و بیماریهای گیاهی را به دنبال داشته است.

با توجه به اینکه در کشاورزی سنتی،میزان تولید و درآمد کمتری به دست می آید،ولیکن از نظر بوم شناسی،ارقام به کارگرفته شده نسبت به آفات و بیماری تحمل زیدی داشته و موجب تعادل گیاه و عوامل بیماری زا شده است.

هر چندممکن است که محصولات کشاورزی سنتی مورد حمله طیف وسیعی از حشرات و عوامل بیماری زا قرار گیرند،ولی امکان نابودی کلی محصول و بروز قحطی در کشاورزی فشرده (به دلیل افزایش سطح زیر کشت،کاهش تنوع ارقام مورد استفاده و وجود شرایط خاص) بیشتر از کشاورزی سنتی است.

هر چند پیشرفتهای عظیمی در زمینه علوم گیاه پزشکی رخ داده؛ولی آمار و ارقام نشان می دهد که سالیانه بخش عمده ای از محصولات کشاورزی از جمله گندم در اثر حمله آفات،بیماری و علفهای هرز خسارت می بینند.

یکی از روشهای مناسب برای برآورد خسارات آفات و بیماریهای گیاهی توسط کرامر پیشنهاد گردیده به طوری که خسارت وارده از آفات،بیماری و علفهای هرز را به ترتیب 17،18،و14 درصد برآورده نموده است.

با توجه به آمار و ارقام مختلف،استفاده از علوم رسمی(جدید)کنترل آفات و کاربرد مواد و راهبردهای شیمیایی به تنهایی راهگشا نبوده و روش موثری برای کنترل آفات و بیماریهای گیاهی نخواهد بود.

لذا به منظور افزایش اثربخشی مواد و راهبردهای کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و پایداری محیط زیست باید به تلفیقی از دانش بومی و دانش رسمی کنترل آفات و بیماریهای گیاهی توجه داشت.

 

ادامه دارد…

کنترل آفات گندم (2)

About Author