2 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کنترل آفات گندم (3)

مبارزه با آفات گندم

3_خاک ورزی

از زمانی که کشاورزان بیل زدن یا شخم را شروع کردند،ناخودآگاه موجبات از بین رفتن علفهای هرز،دفع آفات و عوامل بیماری زا را فراهم آوردند.کشاورزان با بیل زدن و شخم کردن موجب می شوند تا حشرات روی زمین در خاک دفن شوند و از ازدیاد آنها جلوگیری شود.بیل زدن و شخم کردن باعث بر هم زدن کانون زیست و چرخه زندگی حشرات خاکزی می گردد.زیرا این عمل موجب می شود تا آفات خاکزی مانند کرم در معرض عوامل نامساعد محیطی (سرما،گرما و خشکی)، پرندگان و سایر شکارچیان قرار گیرند.در برخی از مناطق کشور در هنگام شخم از طیور و پرندگان شکارچی برای برچیدن آفات مزرعه استفاده می گردد.

شخم عمیق بویژه در فصل پاییز،تعداد زیادی از کرمینه ،شفیره و تخم حشرات را از بین می برد.استفاده از شخم برای زیر خاک بردن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول به منظور نابودی حشرات و تخم آنها و پاک سازی مزرعه از وجود علفهای هرز بسیار موثر است.

گندمکاران برخی از مناطق غرب و جنوب غرب کشور به منظور کنترل آفات خاکزی به شخم عنیق مزارع خود اقدام می کنند.به اعتقاد آنها با شخم عمیق و جمع آوری کاه و کلش می توان سوسک سیاه گندم را کنترل کرد.توجیه علمی کارشناسان برای این روش،آن است که حشرات کامل این آفت تا برداشت گندم کمابیش از خوشه گندم تغذیه کرده و در هنگام شب،فعال هستند و روزها را در عمق 15 تا 20 سانتی متری خاک و یا نقاط مرطوب در زیر کاه و کلش به سر می برند.

4_جمع آوری آفات

روشهای فیزیکی جمع آوری آفات و تخم آنها برای برخی از کشاورزان،بسیار لذت بخش و خوشحال کننده است؛زیرا نتایج آن برای کشاورزان قابل رویت می باشد. جمع آوری آفات در مزارع کوچک در شرایطی رواج دارد که نیروی کار فراوان در دسترسباشد.سابقه جمع آوری و سوزاندن حشرات به 950 سال قبل از میلاد حضرت مسیحج (ع)باز می گردد.

برخی از گزارشات و کاوشهای باستان شناسی نشان می دهد که ایرانیان از قدیم الایام ،آفت سن را جمع آوری کرده و می سوزاندند و گاهی اوقات،آنها را به زیر خاک و یا در چاله هایی دفن می کردند.

ادامه دارد…

کنترل آفات گندم (4)

About Author