27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کرمان تسلیت

این شقایق های پرپر تکه های جان من است!

این بدن‌های لاله گون قلب داغدار توست!

این خون های داغ کف آسفالت، اشک خونین مادران و پدران مااست!

قاسم هنوز زنده است! قاسم اینجا میزبان بود و آنجا نیز میزبان ! او هیچگاه میهمان نبوده است!! 🥺

ای جانِ جان، جان جهان های مختلف ایمان عاشقانه دلهای مختلف!

میهمانانت آمدند و تو اول سراغ ایتام خواهی رفت و در قنوت گلهای سرخ هدیه خواهی گرفت..

About Author