10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کارآفرین فردی کیست؟

  • کارآفرینی چیزی بیش از یک آفرینش ارزشمند است،این مفهوم،همچنین پیشروی،ابتکار و لذت را هم در بر می گیرد.
  • انگیزش برای یک کارآفرین با شناخت و دستیابی همراه است.
  • کارآفرینان به ویژگی هایی نظیر بینش،تعهد،خودباوری،نظم،مخاطره پذیری،مشتری مداری و خلاقیت نیاز دارند.
  • مهارت های کارآفرینی بر تحلیل،شبکه سازی،برقراری ارتباط،مذاکره،فروش و امور مالی متمرکز است.
  • کارآفرین موفق هر گونه عدم وجود مهارت را با استفاده از خدمات و تعهدات دیگر افراد که آن مهارت ها را دارند جبران می کند.
  • کار آفرین،شخصی است که تقاضای مشتری را برآورده ساخته و وی را در مرکز توجه قرار می دهد.
  • کارآفرینان بایستی دیدگاه های خود را با تمام افرادی که آنها کار می کنند در میان بگذارند.

About Author