27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تغذیه گاو شیری (4)

چگونگی خشک کردن شیر گاو

زمانی که گاو به 6 ماهگی آبستنی رسید،خوراک دانه ای آن را کم کم قطع کنید تا شیر گاو روز به روز کمتر می شود،تا اینکه 2ماه پیش از زایمان شیر آن به طور کلی خشک شود.اگر گاو از نژادی پر شیر است،بهتر است که زمان خشک کردن شیر را جلوتر بیندازید تا در دوره ی بعدی،گاو شیر بیشتری داشته باشد.

بعد از اینکه خوراک دانه ای را به طور کلی قطع کردید،از علوفه های کم رزش مثل کاه و کلش و مقداری یونجه استفاده کنید.ابتدا گاو را هر روز یک مرتبه و بعد از آن هر 2 الی 3 روز یکبار بدوشید تا اینکه شیر آن بطور کلی خشک شود.اما پس از خشک کردن شیر گاو باید از خوراک مناسب و قوی برای تغذیه گاو استفاده کنید.

 

  • تغذیه گاو در دوره آبستن سنگین

بعد از خشک کردن شیر گاو،برای تغذیه آن دوباره از خوراک مقوی یعنی یونجه و مقدار کمی خوراک دانه ای استفاده کنید.زیرا رشد گوساله در شکم گاو در دو ماه آخر زیاد است و همچنین برای داشتن گاو پر شیر_پس از زایمان_باید سعی کنید در این مرحله به گاو خوراک خوب و پر انرژِی بدهید تا بعدا دچار گرفتاری نشوید.

پیشنهاد می شود که از هتنی،گاو را با یونجه و مقدار کمی جوشت ماهگی آبستنی،گاو را با یونجه و مقدار کمی جو یا گاودانه تغذیه کنید و از مصرف ذرت سیلویی،تفاله،کاه و حتی کاه غنی شده خودداری کنید.تا ضمن زایمانی درست و راحت برای گاو،گوساله ای سالم داشته باشید.

 

هرگز از ذرت سیلویی یا کاه برای تغذیه گاو آبستن سنگین استفاده نکنید تا گوساله سالم داشته باشید.

برای یک گاو 300 کیلوگرمی 7کیلوگرم یونجه و حدود 1 کیلوگرم جو نیاز است.اگر گاو آبستن در مراتع و پس چر مرزارع چرا می کند،لازم است که شبها حدود 2 کیلوگرم یونجه نیز به گاو بدهید.همچنین آب سالم و گوارا جهت مصرف گاو تهیه کنید.

 

همیشه آب سالم و گوارا برای گاو فراهم کنید.

 

تغذیه گاو شیری (5)

 

 

About Author