10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

چند نمونه از مزایای آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

1_آبیاری تحت فشار یکی از روشهای عملی مقابله با خشکسالی می باشد.

2_80 درصد آب به مصرف واقعی می رسد ولی در آبیاری کرتی 30 درصد.

3_در آبیاری تحت فشار به دلیل صرفه جویی در مصرف آب می‌توان اراضی بیشتری را کشت نمود.

4_آب به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش و توزیع می گردد.

5_می توان کود و سم و سایر عناصر غذایی را همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار داد که این کار باعث کاهش هزینه های تولید می شود.

6_آبیاری تحت‌ فشار را می توان در اراضی شیبدار و نا هموار و کم عمق و بدون تسطیح اجرا نمود.

7_از رویش علف های هرز و هدر رفتن آب در مسیر انتقال به مزرعه جلوگیری می گردد.

8_آب بطور مستقیم به ریشه گیاه میرسد و از نفوذ به عمق و تبخیر آب در سطح مزرعه جلوگیری می شود.

9_به دلیل مرطوب نگه داشتن محیط رشد گیاه در حد مطلوب، باعث کاهش آفات و بیماریهای گیاهی می گردد

About Author