10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

چرایی اهمیت آبخیزداری

❄️ در ایران به دلیل عدم عملیات آبخیزداری سالانه { 325 } میلیون متر مربع خاک فرسایش پیدا میکند و وارد سدها میشود و ارزش این حجم خاک به هدر رفته دقیقا { 4,7 } برابر پولی است که صرف طرحهای آبخیزداری میشود .
❄️ هزینه آبخیزداری برای هر هکتار { 2,5 } میلیون تومان میشود این در حالی است که اگر آبخیزداری انجام گیرد هر هکتار میتواند { 700 } متر مکعب آب در سال استحصال کند .
❄️ در واقع بارشها میتواند در زمین نفوذ کرده و چشمه‌ها و قنوات را تغذیه کند با اجرای طرح آبخیزداری تبخیر آب کنترل میشود و بین { 1,5 } تا { 4 } برابر دبی آبهای سطحی و چشمه ساران و قنوات افزایش پیدا میکند .
❄️ در حال حاضر ما در کشور در هر هکتار { 16 } تن در سال فرسایش خاک داریم که با اجرای طرح آبخیزداری از هر { 1 } هکتار میتوانیم { 9 } تن فرسایش خاک را کاهش دهیم این در حالی است که اکنون با هر سیل و یا بارش نزولات آسمانی خاکها از بالادست شسته شده و از ارتفاعات به حوضه های پایین دست روان میشوند و در ایران به دلیل عدم آبخیزداری و تجاوز به حریم رودخانه ها و …

دولت سالانه { 40,000 } میلیارد تومان بابت جبران سیلها خسارت پرداخت میکند در صورتی که با انجام عملیات آبخیزداری این خسارات به حداقل میرسد و مضافا کمک قابل توجهی به پوشش گیاهی در مراتع میکند و سطح ایستایی سفره های آب زیرزمینی را به شدت افزایش میدهد که همین امر مهم امنیت پایدار غذایی و رشد چرخه تنوع زیستی و امنیت اشتغال پایدار را بهمراه دارد .

About Author