10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیش در آمدی بر حلقه های میانی

1_رهبر انقلاب در خرداد ماه 98 به صورت مبسوط به بیان مفهومی به نام(جریان های حلقه های میانی)پرداختند.ایشان تاکید کردندبرای ایجاد یک حرکت عمومی به سمت چشم انداز انقلاب،به چهار عنصر احیاج داریم:1:شناخت صحنه 2_جهت گیری مشخص (به سمت تمدن اسلامی) 3_عوامل امید بخش 4_راهکارهای عملیاتی و در ادامه فرمودند:(این چهار عنصری که گفتیم،تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فعال و زبان گویا؛منتها این (مورد)آخری که مسئله راهکارهای عملی می باشد،احتیاج دارد به هدایت،تمرکز،پیگیری،فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهم تر از همه جوان های جامعه را به پیش ببرد.این کار چه کسی است؟این تمرکز،این ایجاد برنامه کار،پیدا کردن راهکار،ارائه راهکار،برنامه ریزی،به عهده چه کسی است؟این به عهده جریان های حلقه های میانی است).با توجه به مجموع مباحثاتی که در پیرامون مفهوم (حلقه های میانی)صورت گرفته،می توانیم حلقه های میانی را جریانی بین امام امت و آحاد مردم در نظر بگیریم که در این سطح نقش آفرینی می کنند.به این معنی که حلقه های میانی به مثابه پیشران های جامعه،نقش موتور متحرک و پیش برنده جامعه را ایفا می کنند.

2-البته اینکه می گوییم حلقه های میانی حد واسط امام و امت هستند.به معنای اینکه رابطه امام و امت از کانال حلقه های میانی محقق می شود،نیست؛بلکه رابطه امام و امت به صورت مستقل و مستقیم جریان دارد لیکن حلقه های میانی نقش تبیین کننده و شرح تدهنده راهبردها و اهداف امام جامعه برای آحاد مردم دارند و به عبارتی دیگر،حلقه های میانی،پیگیری کننده و تبیین کننده سیاست های (ولی)در قبال جامعه و تدقیق کننده جهت گیری ها،انگیزه بخشی،فعال سازی ظرفیت های عظیم جامعه و وظایفی از این قبیل را بر عهده دارن.ضمن اینکه رهبر انقلاب تاکید می کنند:این نه به عهده رهبری است،نه به عهده دولت است،(این نه به عهده دستگاههای دیگر است؛بلکه به عهده مجموعه هایی از خود ملت است).بنابراین خاستگاه حلقه های میانی،مردم و ملت هستند.در ادامه رهبر انقلاب تشکل های دانشجویی را به عنوان نمونه هایی از حلقه های میانی بر میشمرند و تاکید می کنند:(تشکل های دانشجویی از این قبیلند،مجموعه های با تجربه و فعال در زمینه های فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیلند و هر که هم در این زمینه ها فعال تر باشد،موثر است؛یعنی زمام کار،دست کسانی است که فعالیت کنند؛تنبلی و بی حالی و کسالت و مانند اینها به درد نمی خورد).

About Author