3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیش درآمدی برای برنامه ریزی فردی و اجتماعی (8)

برنامه ها از جهت زمان اجرا

از نظر زمان اجرای برنامه نیز شش دسته برنامه موجود است.

الف) برنامه های روزانه 

برنامه هایی را که امکان انجام آن ها_باتوجه به برنامه های دیگر_در یک روز وجود دارد،به عنوان برنامه های روزانه می شناسیم.برخی از این برنامه ها لازم است هر روز انجام شود و نوعا این برنامه ها،برطرف کننده نیازهای معنوی و مادی هستند.

ب) برنامه های شبانه

شب بهترین زمان برای تصمیم گیری و روز بهترین زمان برای اجرای برنامه هاست.انسان نه تنها برای روز خود،بلکه لازم است برای شب خود نیز برنامه داشته باشد.لازم است انسان جهت قدرت یافتن برای حرکت های روزانه خود،از (شب)نیز به خوبی استفاده کند.

ان ناشئته اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا/ان لک فی النهار سبحا طویلا.

(کلامی که قبلا باید خود را برای تحملش آماده کرده باشی) و بهترین وسیله برای صفای نفس و سخن با حضور قلب گفتن،هنگام شب است که خدا آن را پدید آورده همانا تو در روز حرکت های بسیار داری.

ج)برنامه های هفتگی،ماهانه و سالانه

برنامه هایی را که امکان انجام و اتمام آن در یک روز وجود ندارد،ممکن است در طول یک هفته یا یک ماه و یا یک سال به سرانجام رساند که به آن ها برنامه های هفتگی،ماهانه و سالانه می گوییم.برنامه هایی از قبیل مسافرت و دید و بازدید برنامه هایی هستند که لازم است برای آنها به صورت سالانه،ماهانه و هفتگی برنامه ریزی شود،برخی از این برنامه ها  نیز به روزهای خاصی از هفته،ماه و سال اختصاص دارند،مانند برنامه های شب ها و روزهای جمعه،روزهای اول ماه قمری،ماه مبارک رمضان و مناسک حج.

برنامه های مقدماتی

به برنامه ای که مقدمه رسیدن به مقاصد و برنامه های دیگر است برنامه مقدماتی گویند.ارزش این برنامه ها به مقاصد آن هاست.

به عنوان مثال یکی از مقدمات ادامه حیات،خوردن (اکل) است و از آنجا که انسان برای دو بعد مادی و معنوی خود برنامه دارد،خوردنش نیزدارای دو بعد مادی و معنوی خواهد بود.لذا می توان داشتن شغل و کار را به عنوان مقدمه حیات مادی و به دست آوردن علم را به عنوان مقدمه حیات معنوی دانست.

انسان: 1_خوردن معنوی 2_مقدمات 3_طلب علم

انسان: 1_خوردن مادی 2_مقدمات 3_اشتغال

About Author