10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیش درآمدی برای برنامه ریزی فردی و اجتماعی (6)

برنامه ها از جهت تاثیر در زندگی فرد

       از جهت میزان تاثیر در زندگی فرد دو دسته برنامه داریم:مفید و مضر.که مضر نیز دارای دو وجه مخفی و مزاحم است.

الف ) برنامه های مفید

       به برنامه هایی که به نوعی در رشد و کمال انسان و متناسب با مراحل رشد او هستند،برنامه های مفید می گوییم.این برنامه ها به هیچ وجه لغو،عبث و بیهوده نیستند.

قال الامام علی (ع): اقصر رایک علی ما یعنیک.

       رای خود را منحصر در چیزی کن که به تو مربوط است.

ب) برنامه های مضر مخفی و برنامه های مزاحم

با محاسبه میزان خروجی برنامه ها و زمانی که برای آن ها صرف شده است،یکی از سه حالت زیر قابل مشاهده خواهد بود:

  • خروجی برنامه ها با زمان مصرف شده تناسب دارد.
  • خروجی برنامه هابیشتر از زمان صرف شده است.
  • خروجی برنامه ها کمتر از زمان صرف شده است.

حالت سوم ممکن استبه عوامل درونی وابسته باشد که آن ها را به عنوان برنامه های (مضر مخفی) می شناسیم و ممکن است وابسته به عوامل بیرونی باشد که آن ها را به عنوان برنامه های (مزاحم) می شناسیم.

منظور از برنامه های مضر مخفی برنامه هایی است که به واسطه دغدغه های ذهنی،افکار گوناگون،خاطر پریشان و انواع سستی،کارهای اضافی و یا مضر را ایجاد می کند.

منظور از برنامه های مزاحم برنامه هایی است که به صورت ناخواسته از بیرون وارد شده و موجب اختلال در برنامه های مهم و ضروری زندگی شود.برنامه هایی که اهمیت ندارد اما در انجام برنامه اصلی،فاصله ایجاد کرده و روند آن را کند می کند.

ادامه دارد…

پیش درآمدی برای برنامه ریزی فردی و اجتماعی (7)

About Author