10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیشینه تشکل های غیر دولتی(5)

1_2_1_تعاریف سازمان های غیر دولتی از دیدگاه سازمان های جهانی

از نظر بانک جهانی(سازمان های غیر دولتی)شامل موسسات خصوصی در کشورهای صنعتی می باشند که از توسعه بین المللی پشتیبانی می کنند.آنها گروههای محلی می باشند که در سطح منطقه ای یا ملی ساماندهی شده اند.همچنین انجمن های خیریه که بودجه خصوصی را صرف توسعه،توزیع غذا و خدمات مشاوره ای خانوادگی و ساماندهی می نمایند.تعاونیهای مستقل،انجمن های اجتماعی،انجمن های مذهبی،انجمن های خدماتی و گروه های زنان شامل سازمانهای غیر دولتی می گردند.

در یکی دیگر از تعاریف سازمان های بین المللی آمده است:(سازمان غیر دولتی،تشکل یا سازمانی از گروه های داوطلب مردمی است که غیر دولتی،غیر انتفاعی بوده و هدف آن رفع نیاز کل جامعه یا گروه هایی از جامعه می باشد.البته N.G.O ویژگیهای دیگری همچون شفافیت در نوع فعالیت،دسترسی آسان به حساب ها و منابع مالی و عضو پذیری باز را دارا می باشد).

بر اساس تعریف دیگری N.G.O عبارتست از سازمانی مستقل،انعطاف پذیر،دموکراتیک،غیر انتفاعی و مردمی که به توانمند کردن گروه های محروم از نظر اجتماعی و اقتصادی اقدام می کند.

دانشگاه جان هاپکینز با مطالعه 40 کشور طبقه بندی و تعاریف زیر را در رابطه با سازمان های غیر دولتی ارائه نموده است:

1_(بر حسب درآمد)سازمانهایی که هزینه های آنها عمدتا از طریق کمکها و مساعدت های مردمی تامین می شود.

2_(برحسب عرضه توان کاری)کار در این سازمان ها غیر اجباری و بدون چشم داشت مادی است.

3_سازمانها از حیث خروجی ها یا کالاها و خدماتی که ارائه می کنند به صورت سازمانهایی که مانند خیریه ها عام المنفعه هستند و کالاهایی از نوع عمومی تولید می کنند تعریف شده اند.

4_سازمان هایی که سود خالص آنها میان متولیان سازمان توزیع نشود در حیطه تشکل های غیر دولتی شناخته می شوند.

5_سازمان یافتگی تشکلها تا حدودی نهادینه شده و تثبیت یافته باشد.تجمع های موقت و خلق الساعه که هیچ ساختار واقعی و هویت سازمانی ندارند،واجد تعریف نیستند.

6_(خصوصی بودن)از حیث سازمانی از دولت جدا باشند.(غیر دولتی)

7_(خودگرانی و استقلال)بتوانند بر فعالیتهای خودشان تسلط و نظارت داشته باشند.

8_(توزیع غیر انتفاعی)عواید حاصل به موسین یا مدیران تعلق نگیرد و در جهت اهداف سازمان بکار گرفته شود.

9_(داوطلبانه بودن)شرکت در فعالیتهای این تشکل ها بصورت داوطلبانه بوده و نظام عضو پذیری آنها آزاد می باشد.

2_2_1_تعاریف تشکل غیردولتی از دیدگاه دستگاههای دولتی کشور

*وزارت کشور:سازمان غیردولتی به کلیه موسساتی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی بثورت داوطلبانه تاسیس شده باشد و اهداف غیر دولتی و غیر سیاسی را مطابق اسانامه خود پیگیری کند.

*مرکز امور مشارکت زنان:سازمان های غیردولتی که مجموعه ای از تشکل های غیردولتی و نهادهای واسط در جامعه مدنی می باشند،متشکل از گروهی افراد داوطلب و دارای هدف یکسان که به صورت غیر انتفاعی و عام المنغعه،بدون وابستگی به دولت و در قالب تشکیلاتی سازمان یافته و متناسب در جهت اهداف و موضوعات معینی به فعالیت می پردازند.

*بر اساس تعریف سازمان ملی جوانان (سازمان غیر دولتی جوانان نهادی است با اهداف خیرخواهانه،دارای شخصیت حقوقی مستقل،غیردولتی و غیر انتفاعی که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایشهای غیرسیاسی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آئین نامه های اجرایی آن فعالیت می نمایند.این تشکل ها توسط جوانان تشکیل شده و خود آنها اداره کننده آن هستند).

*گرچه تعاریف متفاوتی از سازمانهای غیردولتی و تشکل های مردمی ارائه شده است لیکن تعریف زیر بعنوان مشخصات پایه برای درج اسامی و اطلاعات در بانک اطلاعاتی سازمانهای غیردولتی ایران،از سوی انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.

سازمان غیردولتی و تشکل مردمی،سازمانی است:

1_دارای تشکیلات و ساختار سازمانی باشد.

2_غیر دولتی باشد

3_غیر انتفاعی باشد

4_داوطلبانه باشد

ادامه دارد…

پیشینه تشکل های غیر دولتی(6)

About Author