10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیشینه تشکل های غیر دولتی(3)

الف_عضویت در این نهادها داوطلبانه می باشد.

ب _سلسله مراتب اداری و تقسیم مسئولیت ها بر اساسس تجربه و تخصص اعضاء به صورت توافقی انجام می گیرد.

ج_دوره فعالیت برخی از نهادها بصورت موقت و مطابق با نیازهای فصلی و مقطعی صورت می گیرد.

 

در دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکل های مردمی رشد و توسعه چشمگیری نموده اند و متناسب با نیازهای جامعه در هر مقطع وظایف سنگینی را متقبل شدند و با توجه به گسترش فضای آزاد سیاسی، اجتماعی و ارتقاءسطح آگاهی های مردم، رغبت به تشکیل گروه های مردمی برای انجام و مشارکت در فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی افزایش یافت. ضرورت تشکلهای غیر دولتی با استفاده از تجارب جهاتی در سالهای اخیر تحت عنوان نهادهای غیر دولتی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور بوده است.

پس از فراز و نشیب‌های سیاسی دوران پیروزی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی مسئله واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولت به مردم و همچنین سیاست توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدنی موضوع تشکل‌های غیردولتی موردتوجه بیشتری قرارگرفته البته موضوع رسمیت دادن و حمایت از فعالیت انجمن‌های علمی، مؤسسات غیرانتفاعی و مجامع غیرسیاسی در شهریورماه 1358 یعنی چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دولت موقت به تصویب رسید اما باید گفت نخستین گروه‌ها و تشکل‌های رسمی با رویکرد اجتماعی حول موضوعات صنفی و اهداف زیست‌محیطی در مهروموم‌های اخیر پدید آمدند.

ادامه دارد…

پیشینه تشکل های غیر دولتی(4)

About Author