10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

لازمه پیشرفت علمی ایران اسلامی

پیشرفت کشور

ما نیاز داریم که از لحاظ علمی پیشرفت کنیم تا در مقابل دشمنان تمدنی خود ایستادگی کنیم.
بیست سال است که این حدیث را تاکید می کنم : العلم سلطان ، علم قدرت است.
علم سبب اقتدار می شود.
تولید علم دشمنان نظام را تضعیف می کند.
و دشمنان از دیدن پیشرفت ها خشمگین خواهند شد.

About Author