31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پایش و ارزشیابی بخش کشاورزی(4)

6_چارچوب نهادی 

چالش نهایی ایجاد صلاحیت های پایش و ارزشیابی،فنی یا مفهومی نبوده بلکه مدیریتی است.این چالش به تضمین ساختار مشوق و ظرفیت نهادی مورد نیاز برای انجام پایش و ارزشیابی،مربوط است.کشورهایی که تاکنون برنامه پایش و ارزشیابی فعال و مداومی داشته اند و هم آنهایی که از صفرمی خواهند شروع کنند،نیازمند بررسی همه فعالیت های در حال گسترش پایش و ارزشیابی هستند.این بررسی ممکن است شماری از ساختارهای متعارض و موازی فراموش شده را مشخص کند،ولی هدف باید شمول گرایی و نه انحصار گرایی و ایجاد شبکه ای از نهادهای فعال در پایش و ارزشیابی باشد.

در راس همه موارد،واحد پایش و ارزشیابی مرکزی ضروری است که اختیار هماهنگ سازی ابتکارات مختلف را داشته باشد.یکی از کارکردهای مهم تر این واحد باید ارتقا و تشویق تقاضا برای پایش و ارزشیابی باشد.هم زمان باید ایجاد پیوندهای قوی تر با تامین کنندگان اطلاعات در نظام ملی آمار مورد توجه قرار گیرد.

برخلاف حوزه های متعدد علاقه عمومی،به نظر می رسد در بسیاری از کشورها دو جامعه فعالیتی مجزا و متمایز_جامعه پایش و ارزشیابی و جامعه آماری_وجود دارد.هردو جامعه ممکن است در خصوص موضوعات مشابه فعالیت کنند،ولی لزوما ارتباطی با یکدیگر نداشته و همکاری نکنند.هم زمان با رشد علاقه نسبت به پایش و ارزشیابی برنامه های توسعه ملی،علاقه مشابهی به بازسازی نظام های ملی آمار،وجود داشته است.

نظام ملی آمار،همه نهادها و آژانس هایی را شامل می شود که به نوعی در ایجاد بانک داده های آماری ملی نقش دارند.از جمله این نهادها می توان به وزارتخانه های تخصصی،وزارت مالات و بانک مرکزی اشاره کرد.مهم ترین نهاد نظام ملی آمار،دفتر ملی آمار است.بسیاری از کشورها هم اکنون راهبردهای ملی توسعه آماری را به گونه ای گسترش می دهند که در فرایند های سیاست توسعه ملی ادغام ش.وند.این امر در پیوند تنگاتنگ با ایده های حامی توسعه ظرفیت پایش و ارزشیابی ملی است.

7_نقش شرکای توسعه

کمک کنندگان،از قوی ترین حامیان ایجاد رویه های پایش و ارزشیابی مناسب و قابلیت های آن بوده اند.همچنین آنان از تقویت ظرفیت ملی آماری،حمایت قوی به عمل آورده اند،ولی در بسیاری از موارد،نتایج تلاش های ایشان به علت نقص در هماهنگی،بر خلاف انتظار بوده است.هرچند همه کمک کنندگان اصلی،هم اکنون در برنامه اقدام آماری مراکش مشارکت دارند OECD.2004 .دراین چارچوب،کمک کنندگان نسبت به کار مشترک در راستای حمایت از کشورها در آماده سازی راهبردهای ملی توسعه آماری،متعهد می شوند.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد