10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ویژگی های روستای پیشرفته

الف_دسته بندی روستاها

روستاها در مواجهه با رویدادهای آینده با تاکید بر رخدادهای پیش بینی نشده در چهار دسته قابل تقسیم بندی هستند:

نخست روستاهایی که هیچگونه برنامه ای برای آینده و حرکت رو به جلو نداشته و به عبارتی غیرفعال اند،این گونه عمدتا امیدی به آینده ندارند و در طی زمان مخروبه شده و خالی از سکنه می شوتد،تصمیم گیری ها و اجرای آن از بیرون روستا انجام شده و اصولا اهالی روستا هیچ انگیزه ای برای مشارکت و حضور در فرآیندسازی ندارند.این گروه تاب آوری و پایداری نزدیک به صفر دارند.

گروه دوم روستاها همچون گروه نخست از خود برنامه ای ندارند اما نسبت به اتفاقات و پس از بروز آنها واکنش نشان می دهند که این دسته را جامعه منفعل می خوانند و در واقع به برنامه دیگران واکنش نشان می دهند اینگونه جوامع در واقع مصداق آن شعر هستند که می گوید(آنکس که نداند و بداند که نداند…لنگان خرک خویش به منزل برساند).لذا با عاریه ی رفتار دیگران و بر اساس بیانات دیگران اقدامات لازم برای حرکت رو یه جاوی خود را انجام می دهند.این نکته قابل ذکر است که بسیاری از روستاهای ما متاسفانه در این گروه جای دارند.این گونه دارای تاب آوری و پایداری اندکی هستند.

گروه سوم روستاهایی هستند که دارای یک برنامه مدون و مشخص هستند که به اصطلاح فعال نامیده می شوند.اینگونه سعی بر شناخت ظرفیت های درونی و بیرونی خود دارد و در یک چارچوب مشخص هستند که به اصطلاح حرکت می نماید لذا هرگونه تغییر ناگهانی در برنامه ها و بروز روادیدهای پیش بینی نشده ساختار آنها را دچار آشفتگی یا تلاطم می نماید اما از آنجایی که یک اتاق فکر فعال در اینگونه جامعه حضور دارد پس از مدت اندکی دوباره به روال عادی خود بر میگردد که این زمان بستگی به سرعت عمل و دقت در تشکیل مرکز فکر در زمان بحران دارد.اینگونه هرچند به لحاظ تاب آوری در سطح متوسط هستند اما به لحاظ انعطاف پذیری دچار مشکل اند… .

گروه چهارم را روستاهای پویا تشکیل می دهند که حرکتی آب گونه دارند بدان معنی که ار انعطاف پذیری بالایی برخوردارند و واکنش لازم را در مواجهه با مسائل پیش رو به موقع نشان می دهند این روستاها از حداکثر ظرفیت های درونی و بیرونی خود بهره می برند و در جهت تعالی از سرمایه های خود کمال استفاده را دارند.این سرمایه ها را در اشکال مختلف می توان تعریف نمود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

ادامه دارد…

About Author