10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ویژگی های روستای پیشرفته (3)

1_پیوستگی سرمایه ها

همانطور که قبلا ذکر شد روستای پیشرفته همان روستای پویا است که توانسته میان سرمایه های درونی و بیرونی خود ارتباط مناسبی برقرار نماید.

روابط حاکم بر آیین و آداب و رسوم و مذهب جامعه و تاریخ و میزاث فرهنگی و دانایی آن شکل دهنده رفتار اجتماعی است بدان معنی که سرمایه اجتماعی زائیده ی فرهنگ و مذهب است چنانچه وقتی به بررسی سطح اعتماد و صداقت و شفافیت عملکردی جامعه می پردازیم هر یک ریشه در اعتقادات تک تک اهالی آن جامعه دارند که بر گرفته از فرهنگ حاکم برآن می باشد.اعتماد و صداقت ریشه ای انسانی دارند که در مبانی دینی یافت می شود آنجایی که امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام وصیت می نماید که (آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند…).ریشه در اعتقادات اسلامی جامعه دارد که حاکم بر روابط اجتماعی است پس می توان این مسئله را اثبات نمود که سرمایه های اجتماعی بر مبنای سرمایه های فرهنگی است که رشد می نماید.

بستر رشد سرمایه های انسانی،محیطی،تکنولوژیکی و دموکراتیک را می توان سرمایه های اجتماعی دانست هر چند که در ماهیت این سرمایه های جدا از هم هستند اما فعلیت هر کدام از آنها در گرو سطح نمود سرمایه های اجتماعی است به طور مثال شاخص اعتماد و شفافیت عملکردی در سرمایه اجتماعی منجر به رشد سرمایه های دموکراتیک و افزایش سطح مشارکت ها می گردد و این مهم منجر به بالفعل شدن سرمایه های محیطی و اقتصادی و انسانی خواهد شد.

ارتباط متقابل سرمایه انسانی،محیطی،دموکراتیک و تکنولوژیکی در یک تعامل دو جانبه بستر را برای ظهور سرمایه های اقتصادی که در پیشانی پیشرفت روستا قرار دارد فراهم می آورد به تعبیر دیگر حلقه سرمایه های اقتصادی است که پیوندی مشترک را در فعلیت سرمایه چهارگانه ذکر شده  در این بند،ایجاد نماید.قبلا ذکر شد که ارتباطات سرمایه ها در روستای پیشرفته یک رابطه خطی نیست یعنی اینگونه نیست که از یک سرمایه شروع و به یک سرمایه ختم شود بلکه روابط به صورت چرخه ای است و به عبارتی دیگر سرمایه اقتصادی که در راس هرم است خود منجر به بروز و شکوفایی سرمایه های فکری فرهنگی می گردد.

About Author