10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی

تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی و امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی بوده و از اهداف اصلی هر کشوری محسوب و از محورهای توسعه و از پایه های اساسی پرورش نسلهای آتی هست. بااینکه روستاییان بخش اعظم مواد غذایی موردنیاز خود و مناطق شهری را تأمین میکنند اما هم چنان از ناامنی غذایی رنج می برند بنابر اعلام سازمان خواروبار کشاورزی، بیشتر مبتلایان به سوءتغذیه در مناطق روستایی کشورهای درحال توسعه سکونت دارند.

در یک نگاه کلی امنیت غذایی به عنوان یک شاخص توسعه پایدار محسوب و تأمین امنیت غذایی روستاییان یکی از محورهای اصلی توسعه روستایی می باشد. سازمان خواروبار کشاورزی (FAO, 1984) امنیت غذایی را اطمینان از اینکه مردم در همه اوقات به غذای اصلی موردنیاز خویش دسترسی اقتصادی و فیزیکی دارند تعریف کرده است.

About Author