10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

واردات و کشت تراریخته

واردات و کشت تراریخته ممنوع شد.
پس از بررسی های کارشناسی بسیار ممنوعیت واردات و کشت تراریخته ها در مجلس تصویب شد.

البته به دلیل نیاز خوراک دام فعلا واردات تراریخته هست تا خود کفا شویم ولی چرا غیر تراریخته وارد نمی شود؟

چرا سرکردگان تراریخته خودشان مجوز واردات تراریخته می دهند؟

ما سند داریم که سرکردگان تراریخته که شعار مخالفت با واردات می دهند ولی نیت آنها کشت است و خودشان عضو کمیته صدور مجوز تراریخته بودند و امضا کردند واردات را ؟ چرا با مردم صادق نیستند چون منافع دارند؟

چرا تفاوت جدی واردات تراریخته با کشت تراریخته را به مردم نمی گویند و هوچی گری می کنند؟

البته نمایندگان مجلس در جریان این موضوعات بودند که خوشبختانه آگاهانه رای دادند امیدواریم وارد کنندگان نهاده ها غیر تراریخته وارد کنند ولی هدف باید خودکفایی در تولید نهاده های دامی باشد تا دهان این مافیاهای هوچی گر تا صادق بسته شود. ما هیچ مخالفتی با فناوری تراریخته نداریم به شرط آنکه مثل واکسن در کار آزمایی ها بی خطر بودن تراریخته های نسل نوین برای طبیعت محیط زیست منابع طبیعی ذخایر ژنتیک و سلامت انسان با سند و مدرک ثابت شود. آنوقت خود ما آن را مصرف خواهیم کرد.

(مهندس علی زاده )

About Author