23 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نگاهی تاریخی به انواع کود

در تاریخ کشاورزی ایران،که در سطح جهان به لحاظ جایگاه تمدنی ایران بویژه دوره ساسانیان، سرشار از نبوغ و فنکاوی در تمامی عرصه ها بوده است،
موضوع کود بویژه کودهای عالی، مورد توجه کشاورزان کشور ما بوده است و دانش بومی و باستانی ما سرشار از تذکرات در این زمینه است،
با پیدایش کود شیمایی که ریشه در غرب دارد،اتفاقات ناخوشایندی در تولید رخ داد که جای پرداختن به آن حداقل در این متن نیست،
اما لازم است اطلاعات خود را در این زمینه ها گسترش دهیم … .

About Author