27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نکته هایی پیرامون خاک زراعی

خاک زراعی

 • چون سالهای زیادی طول می کشد تا مقدار کمی خاک به وجود بیاید از این رو باید در حفظ و نگهداری خاک کوشش و دقت نمائیم.
 • به خاکی که بیش از 75 درصد(یعنی از 100 قسمت 75 قسمت) شن داشته باشد،خاک بی دوام می گویند.
 • در خاکهایی که ذرات آنها به هم چسبیده باشند،ریشه گیاهان به راحتی رشد نمی کند.
 • اندازه ذره های خاک در جذب مواد غذایی تاثیر دارد.از این رو خاکهای رسی بیشتر از خاکهای شنی مواد غذایی را جذب می کنند.
 • سرعت فرورفتن آب در خاک را نفوذپذیری خاک می گویند و باید بسیار مورد اهمیت قرار گیرد.
 • آب در خاک رسی کمتر فرو می رود و در خاک شنی بیشتر فرو می رود.
 • چون کودهای حیوانی و شیمیایی در زمینهای شنی زود تجزیه می شوند،باید کود حیوانی مورد نیاز گیاه را قبل از کشت و کود شیمیایی را به دفعات به این گونه زمینها داد.
 • یکی از راههای اصلاح خاکهای شنی،اضافه کردن خاک رس،و با آبیاری با آبهای گل آلود است.راه دیگر اصلاح خاکهای شنی دادن کود دامی و کود سبز به آنهاست.
 • خاکهای رسی را با کود دامی و کود سبز و اضافه کردن مقدار کمی آهک یا شن اصلاح می کنند.
 • خاک های آهکی را با دادن کود دامی و اضافه کردن مقداری خاک رس می توان اصلاح کرد.
 • خاکهای شور را با زهکشی و آبیاری با آب شیرین،به روش کرتی اصلاح می کنند.
 • برای اصلاح انواع خاکها باید از نظرات کارشناسان و مروجان کمک گرفت.
 • کنترل و مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز: وجین کردن علفهای هرز با دست از کارهای مهمی است که اغلب توسط زنان انجام می شود.هر چند که بعضی از کارشناسان،مبارزه شیمیای را علیه علفهای هرز پیشنهاد می کنند،ولی مواد شیمیایی خطرات جدی برای انسان و محیط زیست به وجود می آورند.
 • در هر حال مبارزه غیر شیمیایی دارای خطرات کمتری بوده و هنوز هم روشی مورد توجه است. علفهای هرز گیاهانی هستند که در استفاده از آب، مواد غذایی و نور با محصولات کشاورزی رقابت می کنند.این گیاهان دارای ریشه های عمیق و قوی می باشند و مقدار زیادی بذر تولید می کنند که در بعضی نقاط،این بذرها بصورت غیرفعال مانده و در سال بعد،سبز شده و رشد می کنند.
 • اما نکته مهم در مورد کنترل علفهای هرز این است که با یک سری مدیریتهای صحیح می توان آنها را کنترل کرد.بعنوان مثال:استفاده از ابزارهای ساده و یا استفاده از روشهای کنترل بیولوژیک بسیار موثر است.
 • کنترل بیولوژیک:بعضی از محصولات کشاورزی خیلی سریع رشد می کنند و امکان رشد علفهای هرز را کم می کنند،مانند سویا،لوبیا چشم بلبلی و …ویا آزولا برای کنترل علفهای هرز در مزارع برنج.

About Author