10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نه انصراف،نه انحراف

انصراف:

از اصول و آرمان های انقلاب، امری تنفیذی از بیرون به درون ، اعم از خانواده و گروه و جامعه و کشور ورود پیدا می کند و اثرات تخریبی زیادی
دارد در همه سطوح، که می خواهند یک جامعه و یک مردمی را از هویت خویش ساقط نمایند.

انحراف:
رفتار جاهلانه و ارتجاعی از درون یک گروه یا جامعه و کشور است که یا ریشه های ذلت پذیری فکری دارد و یا دنیازدگی و عبور از همه ارکان اعتقادی و میدانی!
انحراف و انصراف،
در هر حرکتی و در هر سطح و اندازه ای، عامل کندی و انزوای ساختاری و کارکردی یک برنامه و یا یک تشکیلات را می توانند رقم بزنند.

About Author