31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نهضت راهبردی ترویج کشاورزی(2)

از لحاظ روش شناسی،نهضت راهبردی ترویج بر مشارکت کنشگران درگیر در برنامه های ترویجی(کشاورزان،کارگزاران ترویجی،متخصصان موضوعی،محققان و عامه مردم)در تعیین نیازها،برنامه ریزی راهبردی،مدیریت نظام مند و پیاده سازی میدانی برنامه ترویج کشاورزی تاکید می ورزد.بطور کلی،پیمایش مشارکتی دانش،بینش و رفتار کشاورزان در پرتو یک چارچوب سیستمی می تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:

الف)ارایه بازخورد به تحقیقات؛

ب)برنامه ریزی و تامین درون داد شناختی برای مهیاسازی پیام های ترویجی؛و

ج)فراهم نمودن پایه و اساسی برای ارزشیابی فرایندهای ترویجی.

بعلاوه اطلاعات حاصل از پیمایش مشارکتی دانش،بینش و رفتار کشاورزان،برنامه ریزی فعالیت های ترویجی و همینطور آموزش کارکنان ترویجی،رهبران کشاورز و مددکاران و مروجان محلی را هدفمند می نماید و آنها را در جهت حل مسایل واقعی و ملموس کشاورزان جهت دهی می کند.نهضت راهبردی ترویج،رهیافتی است که در جهت بهبود عملکرد و پیامدهای برنامه های ترویجی طراحی شده است و دستیابی به اهداف این رهیافت،نیازمند شناسایی روش شاسی،زمینه ها و ملزومات مربوطه است( نگاره 2_3).برخورداری از یک ساختار تشکیلاتی منسجم جهت سازماندهی خدمات ترویجی،بهره گیری از کارکنان آموزش دیده در زمینه موضوعاتی نظیر برنامه ریزی ترویجی و طراحی آموزشی،آموزش های غیر رسمی و آموزش بزرگسالان،تولید مواد کمک اموزشی و رسانه های ترویجی،در پیاده سازی موفق این رهیافت تاثیرگذار است.معرفی،سازگارسازی و تسهیل کاربرد نوآوری ها یا فناوری های مناسب با شرایط کشاورزان از محورهای کارکردی نهضت راهبردی ترویج به شمار می رود.در این راستا،فناوری ها یا نوآوری های مورد نظر در زمینه های مختلف همانند کنترل جوندگان،مدیریت تلفیقی آفات،تولید محصولات زراعی،مدیریت آب و خاک و غیره را می بایست در دسترس کشاورزان قرار داد یا با مشارکت خود آنها به توسعه آنها اقدام نمود.همچنین،فراهم بودن یک محیط تحقیقاتی کاربردی و مشارکت متخصصان موضوعی با کنشگران فعال در جریان نهضت راهبردی ترویج در قالب تیم های چندرشته ای پویا یکی از عوامل پیشبرنده این رهیافت محسوب می شود.

ادامه دارد…

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد