4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نهضت راهبردی ترویج کشاورزی (3)

اصل تجربه شده در جریان پیاده سازی این رهیافت و رهیافت های مشابه مورد توجه قرار گیرد تا نتایج مورد انتظار حاصل آید:

_نهضت راهبردی ترویج،هدفمند،مساله گرا و مشارکتی بوده و بر یک مساله.خاص یا فناوری توصیه شده،متمرکز می باشد؛

_اهداف نهضت راهبردی ترویج با سیاست های کلی توسعه کشاورزی و اهداف نظام ترویجی،همساز بوده و بوسیله آنها هدایت می شوند؛

_اهداف نهضت راهبردی،مشخص بوده و بر نیازهای محسوس ذینفعان و مسائل شناسایی شده از طریق پیمایش اصولی دانش،نگرش و عملکرد یا رفتار مخاطبان در ارتباط با فناوری های توصیه شده یا موضوعات مورد نظر استوار است.

_یک نهضت راهبردی مشخص،با هدف حل مسایل برخاسته از عدم پذیرش و یا بکارگیری ناناسب و ناپایدار فناوری ها یا توصیه های به عمل آمده از سوی کارگزاران ترویجی طراحی می شود.

_رهیافت برنامه ریزی راهبردی در فرآیندهای مکان یابی،انتخاب مخاطبان،گزینش و چیدمان رسانه های چندگانه،طراحی پیام ها،تولید مواد آموزشی_ترویجی در رویه ای مقرون به صرفه بکار گرفته می شود.

_ارزشیابی مرحله ای در قالب پیش آزمون میدانی نمونه های اولیه مواد آموزشی چند رسانه ای قبل تز تولید انبوه آنها به انجام می رسد.

_در روند مدیریت نهضت راهبردی،برنامه ریزی جامع یک عنصر یکپارچه و اساسی فرآیندهای مربوطه یه شمار می رود.این عنصر نه تنها در اجرای رویه ها و ملزومات مورد توجه قرار خواهد گرفت،بلکه نظارت و هدایت رویه ها به منظور توسعه یک نظام اطلاعات مدیریتی را نیز در بر می گیرد.

_آگاه سازی اجتماعی و ارایه فرصت های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی منظم برای همه کارگزاران درگیر در نهضت راهبردی ترویج باید مدنظر قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که آنها از مسئولیت های خویش آگاهی دارند و از توان مورد نیاز و خدمات حمایتی به منظور انجام اثربخش وظایف محوله،برخوردارند.

_فرآیندهای مستندسازی،ارزشیابی و پیامدسنجی به منظور ارزیابی پیشرفت امور و تبیین دستاوردهای حاصله با غایت پاسخگویی،شناسایی و اصلاح کارکردهای نابود و رسانش آموزه ها همواره مدنظر است؛و

_سیاست های حمایتی و تامین مالی مطمئن از سوی دولت و اهداگران توسعه و نیز با مشارکت کشاورزان و تشکل های محلی،روند طراحی و نهادینه سازی نهضت راهبردی ترویج با هدف بهبود عملکرد و اثر بخشی نظام ترویج کشاورزی را تسهیل می نماید.

همواره از کارگزاران ترویجی انتظار می رود تا با طراحی و اجرای برنامه های مناسب در توسعه کشاورزی سهیم شوند.نهضت راهبردی ترویج کشاورزی نیز تلاشی است که در این راستا ،یعنی بهبود اثربخشی نتایج برنامه های ترویجی  صورت می گیرد.نتایج حاصل از اجرای رهیافت نهضت راهبردی  ترویج ممکن است در شمایل تغییرات زیر قابل مشاهده باشد:

_تغییر سازنده و پیوسته دانش،بینش و رفتار کشاورزان مشارکت کننده همسو با تحولات سازنده و اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی.

_نهادینه سازی تغییرات فناوری و نهادی در سطح محلی و بهبود ظرفیت نوآوری کشاورزان؛

_تقویت تعامل کنشگران عرصه توسعه کشاورزی نظیر کشاوزران،محققان و متخصصان موضوعی،مروجان و نهادهای دست اندرکار؛

_بهبود کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و حفظ زیست بوم های کشاورزی؛و

_بهبود پیامدها و اثربخشی ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه کشاورزی.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد