3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نقش NGO ها در توسعه کشاورزی(2)

درکشور ویتنام،نهادهای محلی در قالب انجمنهای کشاورزان در تغییر ساختار کشاورزی برای افزایش تولید و درآمد روستائیان،حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و ارتقای زندگی مردم مشارکت فعال دارند.(A.P.O.1999)

_در کشور تایلند نهادهای روستایی از سابقه ای دیرینه برخوردارند و ضمن مشارکت در طرحهای فقرزدایی،نقش مهمی را در به حرکت درآوردن منابع لازم برای کمک به مردم روستایی به جای دولت ایفا می کنند.(همان منبع)

_در جمهوری کره،دولت برای مدرنیزه کردن بخش کشاورزی از همکاری نهادهای روستایی برای آگاهی مردم از سیاست های دولت و برقراری ارتباط بهره مند می شود.طی دهه 80 این نهادها مثل انجمن کشاورزان در فرآیند سیاست گذاری فعال تر شده اند و از دو سیستم ارتباطی(دریافت اطلاعات از خارج از روستا)و(انتقال دیدگاه های مردم به خارج از روستا)برخوردارند و دولت از آنها به عنوان یک شریک در فرآیند سیاست گذاری و اجرا یاد می کند.(همان منبع)

_در تایوان انواع جوامع محلی روستایی از قبیل :انجمن کشاورزان،انجمن مردان ماهیگیر،انجمن عمران روستایی و …فعالیت دارند که نقشهای مختلف:پشتیبانی منابع،ارائه خدمات ترویجی و تحقیقی،آگاه کنندگی و بسیج نیروها،اطلاع رسانی،ارزشیابی و بازخورد،برقراری ارتباط و … را در طول برنامه های عمران روستایی ایفا کرده اند.(همان منبع)

_در کشور پاکستان تشکلهای غیردولتی روستاییان که اجرای برخی از طرح های توسعه کشاورزی و روستایی را بر عهده گرفته اند توسط بانک جهانی مورد ارزشیابی قرار گرفته که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند و بر همین اساس دولت برای اثربخشی مشارکت اعضای این تشکلها برنامه ریزی خاصی را تدارک دیده است.(همان منبع)

بنابراین با توجه به نقش مهم تشکل های مردمی در توسعه بخش کشاورزی و به منظور فراهم نمودن زمینه های حضور هر بیشتر سازمانهای غیر دولتی در فرآیند توسعه کشاورزی پایدار لازم است اقدامات ذیل صورت گیرد:

1_تشکل های کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم و اصلی نظام جمهوری اسلامی نقش عمده ای در فرآیند تصمیم سازی،برنامه ریزی،اجرا و نگهداری و پایش و ارزشیابی برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی دارند،در وضعیت حاضر،بخش عمده ای از این تشکل ها در سطوح مختلف شهرستان،استان و مرکز به صورت انجمن ها،کانون ها و مجامع ملی شکل گرفته و نمود دارند.از آنجا که جریان توسعه به ویژه در بخش کشاورزی می بایست جریانی از پایین به بالا باشد،توجه به ظرفیت های این گونه تشکل ها و نهادهای مردمی از ضروری ترین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی به شمار آمده و مورد تایید قرار گیرد.

2_انتظار می رود وزارت محترم جهاد کشاورزی تغییرات و اصلاحات لازم را در ساختارهای اداری و سازمانی خود به منظور،همکاری و هماهنگی با تشکل ها در امر توسعه کشاورزی و روستایی ایجاد نماید.

3-شایسته است وزارت محترم جهاد کشاورزی تسهیلاتی را فراهم آورد تا تشکل های مرتبط با این بخش بتوانند عهده دار وظایفی روشن در زمینه توسعه کشاورزی شوند.تبیین جایگاه حقوقی،احتراز از قوانین دست و پا گیر و تدوین قوانین ویژه با هدف تسهیل و حمایت از فعالیت این تشکل ها ضروری است.

4_به منظور ایفای موثر نقش تشکل ها در فرآیند توسعه کشاورزی،ضروری است وزارت جهادکشاورزی،از طریق همکاری های بین سازمانی و ایجادشبکه های مناسب برای تشکل ها،نسبت به تقویت توان فنی،تجهیزاتی،انسانی و اطلاع رسانی آنان اقدام نماید.

5_از آنجا که سابقه و تجربه بسیاری از تشکل های بخش کشاوزری و روستایی در شکل نوین آن طولانی نیست،شایسته است بخش های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب پروتکل و تفاهم نامه های مشترک،سیاست ها و برنامه های حمایتی خود را برای تشکل های بخش کشاورزی تدوین و اجرا نمایند.

6_همکاری و حمایت دو جانبه ای سازمان ها و دستگاه های مرتبط به ویژه وزارت کشور به عنوان نهادهای حمایت کننده و تصمیم ساز در حوزه فعالیت تشکل های بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گیرد.

7_در راستای اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه که بر بازسازی تشکیلات دولت و فراهم نمودن عرصه فعالیت برای تشکل های غیردولتی و بخش خصوصی استوار می باشد،تسریع در واگذاری امور اجرایی به تشکل های بخش کشاورزی عملی و اجرا گردد.

8_از آنجا که بهره برداران بخش کشاورزی در چند دهه گذشته از یک هویت قانونی و صنفی بی بهره بوده اند،وزارت جهادکشاورزی بسترهای مناسب را جهت شکل گیری صنوف بخش کشاورزی فراهم نماید.

9_به منظور ایجاد توان اجتماعی و به روز کردن ساخت ها و مهندسی نمودن سازه ها و ظرفیت های اجتماعی در بخش کشاورزی جلسات شورای ساماندهی تشکل های بخش کشاورزی به ویژه تشکل های کاملا مردمی/مردمی،یعنی حلقه های میانی و حلقه مفقوده بخش کشاورزی باشگاه کشاورزان جوان تشکیل گردد.باشگاه های کشاورزان جوان می توانند در جهت ارتقاء رتبه برنامه ریزی اجتماعی توسعه تخصصی کشاورزی گام های موثری و کوتاهترین زمان ممکن بدون صرف هیچگونه هزینه گام های اساسی و راهبردی بردارند.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد