10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نقش سازمان های مردم نهاد در گسترش امنیت انسانی (1)

در هزاره سوم و در این عصر،سازمان های غیر رسمی همچون اشخاص،گروه های اجتماعی،سازمان های مردم نهاد و نظایر اینها به جهت مشارکت متعارف افراد جامعه در تصمیم ها

می توانند یکی از راه کارهای ایجاد امنیت انسانی باشند.(گلشن پژوه:1381).

عضویت و پیوستن افراد به ویژه جوانان به سازمان های مردم نهاد می تواند زمینه مشارکتی را در جهت گسترش امنیت انسانی فراهم آورد.علاوه بر مشارکت افراد در گسترش امنیت انسانی،عضویت در این گونه سازمان هابه خودی خود می تواند مانع از تهدید امنیت انسانی شود.نکته قابل توجه و مهم،در اثرگذاری سازمان های مردم نهاد بر گسترش امنیت انسانی ،پرهیز از تبدیل شدن سمن ها به گروه های فشار می باشد.همانگونه که می دانید در جهت گسترش امنیت دو رویکرد وجود دارد.رویکرد انفعالی(سلبی) که با ایجاد فشار و مبارزه با عاملان اخلال در امنیت سعی در ایجاد امنیت می پردازد(قالیباف:1382).

سازمان های مردم نهادبا توجه به هویت اجتماعی و مبتنی بر مشارکت خود از رویکرد دوم در جهت گسترش امنیت انسانی بهره می برند.به طور کلی سازمان های مردم نهاد در گسترش امنیت انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم می تواند دو نقش اصلی را ایفا نماید.نقش زمینه ساز(غیرمستقیم) و نقش عامل گسترش (مستقیم).

سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز

در ايفاي اين نقش، سازمان هاي مردم نهاد به طور مستقيم برنامه اي در جهت گسترش امنيت انساني اجرا نمي كنند بلكه به طور غيرمستقيم و در روند تحقق اهداف دروني سمن موجب زمينه سازي در گسترش امنيت انساني مي شوند. در اين شرايط، سازمان هاي مردم نهاد موجب ارتقاء سطح آگاهي و توانايي افراد عضو شده و با تكيه بر آموزش هايي كه اعضاء به خودي خود و با قرار گرفتن در ساختار سمن دريافت مي نمايند زمينه مساعدي را براي

مجموعه مقاله هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا گسترش امنيت انساني فراهم مي سازند كه در مباحث بعدي به بررسي برخي مصاديق آن پرداخته شده است.

سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنيت انساني
برخي از سازمان هاي مردم نهاد بر اساس رسالت و مأموريت هاي خود به طور مستقيم بر گسترش امنيت انساني تأثير گذار هستند. به زبان ديگر، تحقق اهداف آن گونه سازمان هاي مردم نهاد موجب برقراري و گسترش امنيت انساني مي شوند. براي مثال رسالت و اهدافِ سازمان هاي مردم نهاد امدادي، در جهت كاهش تلفات جاني در بلاياي طبيعي تدوين شده است. اين اهداف تأثير مستقيمي بر گسترش «امنيت در مقابل سوانح طبيعي» دارد كه زيرمجموعه اي از جنبة بنياني امنيت انساني مي باشد. در اين باب از مقالة حاضر، به تحليل و بررسي عواملي پرداخته شده است كه مبين تأثيرات سازمان هاي مردم نهاد بر امنيت انساني در جامعه مي باشند.

ادامه دارد…

نقش سازمان های مردم نهاد در گسترش امنیت انسانی(2)

About Author