10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نقش رسانه در مشارکت (2)

بعضی از مسایلی که ارتباطات مشارکتی را از دیگر راهبردهای ارتباطات توسعه متمایز می کند به شرح ذیل است.(dagron.2001).

_افقی در برابر عمودی : بر اساس این راهیافت مردم به عنوان کنشگران پویا،فعالانه در فرآیند تغییر اجتماعی و در کنترل ابزار و متحوای ارتباطات مشارکت می کنند نه اینکه صرفا گیرندگان غیرفعال اطلاعات باشند که دیگران در اختیار آنها قرار می دهند.

_فرآیند در مقابل فعالیتهای مقطعی : در ارتباطات مشارکتی مردم آینده خود را از طریق فرآیند محاوره،گفتگو (دیالوگ) و مشارکت مردم سالارانه،در برنامه ریزی فعالیتهای ارتباطات در دست می گیرند.در حالیکه طرحهای مقطعی پر خرج،ناپایدار و از بالا به پایین تنها مردم را به شرکت وا می دارند،بدون اینکه،به نیازهای مردم پاسخ مناسب داده شود.

_بلند مدت در برابر کوتاه مدت : در کل ارتباطات توسعه یک فرآیند بلند مدت است نه یک برنامه ریزی کوتاه مدت که بندرت شرایط فرهنگی و اجتماعی را در نظر می گیرد.از اینرو در رهیافت ارتباطات مشارکتی شرایط رو به تحول فرهنگی و اجتماعی در طول زمان مورد نظر قرار می گیرد.

_جمعی در مقابل فردی : از آنجائیکه جوامع روستایی به منظور کاهش خطرپذیری به صورت جمعی عمل می کنند و نه به صورت انفردی و جدای از همدیگر،ارتباطات مشارکتی جایگاه خاصی در رفع مشکلات اقتصادی_اجتماعی آنها دارد.

_با در مقابل برای : در ارتباطات مشارکتی تحقیق،طراحی و اشاعه پیامها با مشارکت مردم صورت می گیرد در حالیکه در سایر انواع ارتباطات طراحی،پیش آزمون،اجرا و ارزشیابی پروژها برای مردم و بدون مشارکت ۀنها در ابعاد ارتباطی و اطلاع رسانی انجام می شود.

_ویژه در مقابل انبوه : فرآیند ارتباطات برای هر گروه و یا جامعه روستایی باید با محتوا،زبان،فرهنگ و رسانه های آن اجتماع سازگار و هماهنگ باشد،نه اینکه در جوامع با فرهنگ های مختلف و برای اقشار اجتماعی گوناگون از متون،رسانه ها و پیامهای مشابه استفاده شود.فرآیند ارتباط مشارکتی بر اساس این اصل راهبردهای گوناگونی را متناسب با تنوع فرهنگی طراحی و ارائه می نماید.

_نیازهای مردم در مقابل نیازها (بایدها)ی نهادهای تامین کننده اعتبارات : رهیافت ارتباط مشارکتی و گفتمان اجتماع_محور در جهت کمک به تعیین،تعریف و تمایز بین نیازهای محسوس و نیازهای واقعی مردم و نه ب ر اساس فعالیتهای ارتباطی که خواسته ها و نیازهای نهادی تامین کننده بودجه را مدنظر دارند عمل می کند.

_مالکیت در مقابل دسترسی : فرآیند و ابزار ارتباطات مشارکتی متعلق به مردم است و بجای فراهم کردن یکسری امکانات آنهم بر اساس نوع مذهب و عوامل سیاسی اجتماعی،فرصتهای برابر برای تمامی آحاد جامعه فراهم می کند.

_آگاهی در مقابل تحریک: فرآیند آگاه سازی و درک عمیق مردم از واقعیات اجتماعی،مسایل و راه حلها در فرآیند ارتباط مشارکتی بجای تحریک و ترغیب مردم به ایجاد تغییرات رفتاری کوتاه مدت و ناپایدار،برآگاه سازی و درک عمیق مردم از واقعیات اجتماعی،مسایل و راه حلها تاکید می شود.

شایان ذکر است که نباید انتظار داشت تمامی نقاط قوت مذکور در یک برنامه ارتباطات مشارکتی همه به یک اندازه حاصل شود.

نقش رسانه در مشارکت (3)

About Author