3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نقش حکمرانی خوب در مدیریت روستایی

حکمرانی روستایی چیست و چگونه تحقق پیدا می کند؟
چرا حکمرانی را به خوب و بد تقسيم کرده اند؟
حکمرانی خوب در روستا چه ویژگی هایی دارد؟
حکمرانی بد در روستا چه ویژگی ها و تبعاتی به دنبال دارد؟
در حکمرانی خوب، روابط بیرونی روستا با همه ی مراکز و ساختارهای رسمی و غیر رسمی چگونه تنظیم می شود؟
در حکمرانی بد، روابط گفتمانی روستا به چه سرنوشتی دچار می شود؟
چه ارتباطی بین ارتقاء رتبه اجتماعی، بهگشت و ارتقاء جایگاه اقتصادی، و ارتباطات فرهنگی روستا با محیط و فضای بیرون از حکمرانی آن وجود دارد؟
هم‌چنان که نظم اجتماعی، هم وسیله و هم هدف بهگشت اجتماعی است، حکمرانی خوب نیز هم هدف و هم وسیله رشد و تعالی نظام اجتماعی محلی است.
حکمرانی خوب بر خلاف برخی که مدعی اند فرایند نوینی است که به آن پرداخته اند، در جای جای تاریخ بشریت براساس مستندات تاریخی و برخی آیات و روایات قرآنی و حدیثی ما وجود داشته است.
مطالعات و پژوهش های تاریخی نشان می دهد در هر جامعه و جغرافیایی که حسن معاشرت و احترام و تکریم انسان ها رواج داشته است، آن جامعه مسیر تعالی و تعاون را طی کرده است و هر قومی و قبیله و مردمی از مسیر انصاف و اخلاق منحرف شدند حکمرانی بد آنها را در مسیر شقاوت و تباهی قرار داده است.

 

About Author