10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نفس جدید به مجموعه وارد کنید

کاری که شما باید بکنید این است که اول انجمن را محکم نگه دارید؛یعنی مانع لق شدن خشتها و پایه های این تشکیلات شوید.کار دوم این است که برای نگهداشتن آن بلاشک احتیاج دارید به این که مرتب نفس و خون جدید وارد آن کنید؛چون یک مجموعه بسته و بدون تبدل خون و هوای آزاد،بعد از مدتی به طور طبیعی فرسوده و کهنه خواهد شد.شما باید خونهای جدید را وارد کنید.البته خون سالم وارد کنید و حواستان جمع باشد که خون هپاتیتی یا ایدزی وارد نکنید…!

صافی داشته باشید و بدانید که خون هپاتیتی و ایدزی هم هست و وارد می شود!ولو نشاطی هم ایجاد می کند؛لکن آدم را در بلند مدت دچار بیماریهای مهلک و علاج ناپذیر می کند.برای این کار دوم_که وارد کردن خون جدید و پاک است_احتیاج است به این که شما بعضیها را رشد دهید.پس کار سومی بوجود می آید که عبارت است از جستجو کردن استعدادهای خوب و تابناک،گزینش کردن صحیح و عادلانه،آوردن و وارد مجموعه کردن آنها.در این هیچ تردیدی نکنید.

الان در سرتاسر کشور یک حرکت عمومی عجیبی شروع شده است؛از همین جمعیتهای کوچک دانش آموزی گرفته تا دانشجویی و بالاتر از دانشجویی .الان هزارها نقطه و کانون در این کشور به وجود آمده است.در همین تهران و در شهرستان های گوناگون خیلی هست.شاید در همان کنگاور هم… یکی باشد.همه اینها محض احساس تکلیف مبارزه می کنند.این تابلو تهاجم فرهنگی را که ما چند سال پیش بلند کردیم و عده ای سنگبارانش کردند،خوشبختانه اینها قبول و بلند کرده اند.الان در همه تشکلهای کوچک ناشناخته و احصا نشده،جهت واحدی وجود دارد و آن مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

از بچه ها می پرسید شما می خواهید چه کار کنید؛این کتاب،نمایشنامه،جزوه،بروشور و شعر را برای چه نوشتید و این انجمن را برای چه درست کردید؟

می گویند می خواهیم با تهاجم فرهنگی مبارزه کنیم.این کار خیلی مبارک است و این را دست کم نگیرید. در بین همینهاست که شما آن معدنهای الماس و طلا را پیدا کنید:(الناس معادن کمعادن الذهب والفضه).بروید و آنها را شناسیایی و گزینش کنید و به شکل حساب شده ای وارد مجموعه نمایید.البته می توانید مجموعه را دارای دهلیزها و گردنها و گیتی های گوناگون کنید تا اینها را راحت و بی دغدغه وارد کنید.از این کارها باید بکنید.

About Author