31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نظم سازمانی،باید باشد

بدون سازماندهی،بدون تشکیلات،مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمیرود.بنده معتقد به نظم سازمانی هستم؛اما معتقدم که این نظم سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کند.
طبیعی است که اساس کار،تشکیلات است.شکی نیست که تا تشکیلاتی نباشد،هیچ چیزی بر اساس آن نمی شود بنا کرد؛لیکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند.

با روحیه و فرهنگ جهادی وارد میدان شوید…

در نظام جمهوری اسلامی و به برکت انقلاب اسلامی،همه تلاشها سرعت و کارایی مضاعفی پیدا می کند.آنچه انقلاب اسلامی به مردم ما داد،فرهنگ جهادی بود.فرهنگ جهادی در همه صحنه ها و عرصه ها به کار می آید و در زمینه کارهای زیربنایی کشاوزی و دامداری و امثال اینها هم از اول انقلاب،روح و فرهنگ جهادی وارد میدان شد.بعضی از صاحب نظران درباره انقلابهای دنیا این طور اظهار نظر کرده اند که انقلابها بعد از آن که به پیروزی رسیدند،سیال بودن و جوشندگی و تحرک و پیشرفت آنها از بین می رود و به دستگاههای ایستا و بی تحرک تبدیل می شوند.ممکن است در برخی از انقلابها همین طور باشد_ما نسبت به آنها قضاوتی نمی کنیم_اما در مورد انقلاب ما پدیده ای دیده شد که این فرضیه را از کلیت انداخت و در این جا غلط از آب درآمد؛زیرا خود انقلاب دستگاههایی را به وجود آورد که در ذاتشان حرکت و جوشش انقلابی و سریع و جهادی وجود داشت….این روحیه حرکت عمومی،این دلسوزی،این ورود در صحنه کار و ابتکار،این کمک رسانی انبوه،مخصوص ملتی است که دل او از حرکت جهادی گرم است و جوشش جهادی در دل او وجود دارد.این همان روحیه بسیج دوران دفاع مقدس است؛این همان روحیه سنگرسازان بی سنگر جهاد کشاورزی است که غسل شهادت می کردند،روی بولدوزر می نشستند تا خاکریز بزنند.ما این روحیه را باید حفظ کنیم.این روحیه با کار علمی و نظم تشکیلاتی هیچ منافاتی ندارد؛بلکه اتفاقا کار علمی را همین روحیه جهادی بهتر می کند.

… یکی از دستگاهها جهادسازندگی بود،یکی از دستگاهها سپاه بود،یکی از دستگاهها بسیج بود،اینها دستگاههایی هستند که شکل اداری و ثابت و ایستا و متحجر و منجمد نداشتند.ولو سازماندهی و تشکیلات و نظم در اینها وجود داشت،اما همان حالت حرکت،پیشرفت و جهش که در خود انقلاب موجود بود،در اینها هم وجود داشت و ما اثرش را هم در بیرون دیدیم.در دفاع هشت ساله،بسیج و تحرک مردم دیدید.در میدان کار و سازندگی و پیشرفت،روحیه جهادی را دیدید،که البته مخصوص جهاد سازندگی هم نماند؛این روحیه در بسیاری از دستگاهها رسوخ کرد.

به کمک الهی اعتماد کنید…

عامل مهم مدیریت جهادی عبارت است از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی…

در همه ی کارها توکل به خدای متعال و استمداد از کمک الهی کنیم؛به کمکهای الهی اعتماد کنیم.وقتی شما از خدای متعال کمک می خواهید،راه ها به سوی شما باز می شود:و من یتق الله یجعل له مخرجا،و یرزقه من حیث لایحتسب.این رزقی که در این آیه و در آیات دیگرگفته شده است،به شکلهای مختلفی به من و شما می رسد؛گاهی شما ناگهان در ذهنتان یک چیزی برق می زند،می درخشد،راهی باز می شود؛این رزق الهی است؛در یک برهه ی فشار،ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود می آید؛این همان رزق الهی است.

خودباوری در علم،سیاست و در دفاع از کشور به ما کمک کرد.در دوران جنگ هشت ساله اگر خودباوری نداشتیم،پدر این ملت درآمده بود و این کشور پامال شده بود.همین بود که جوان بیست و پنج ساله به خودش باور و اعتقاد و اتکاء داشت. یک لشکر را به یک جوان بیست و پنج ساله می سپردند؛می رفت می ساخت،می پرداخت،آماده می کرد،حرکت می کرد،اقدام می کرد و کارهای بزرگ انجام می داد.امروز این خودباوری وجود دارد.دانشگاههای ما امروز کار علمی می کنند؛جوانان ما پیشرفتهای علمی می کنند؛در بخشهایی پیشرفتهای علمی ما دنیا را نگران کرده است؛این به برکت انقلاب است.

نمی خواهند ملت و کشور ایران از لحاظ علمی پیشرفت کند؛این را صریحا گفته اند.یک کشور تا پیشرفت علمی و پیشرفت اقتصادی نداشته باشد،همیشه قدرتمندان به او زور می گویند.کشور ژاپن که تحت سلطه و تحت اشغال بود،خود را جمع و جور کرد و از لحاظ علمی پیشرفت نمود.غربی ها که هیچ مایل نیستند به منطقه ی شرق نگاهی بیفکنند و به غیر نژاد اروپایی توجهی بکنند،به خاطر پیشرفت علمی مجبورند آن را جدی بگیرند.در بعضی از مراکز سیاسی یا سیاسی_علمی امریکا گفته اند ما نمی خواهیم یک ژاپن اسلامی به وجود آید!ژاپن اسلامی یعنی شما.گفته اند نمی خواهیم بگذاریم ملت ایران از خود پیشرفت علمی نشان دهد.این ها حرکت ملت ایران را می بینند؛این خودباوری را می بینند؛این هم از برکات انقلاب و نظام اسلامی بود.

اینکه شما می بینید ما امروز در دانش هسته یی،در دانش سلولهای بنیادی_که از دانش های بسیار کمیاب دنیاست_و در بسیاری از رشته های دیگر پیشرفت هایی کرده ایم که دشمنان ما را هم به اعتراف وادار می کند،نشان دهنده این است که در محیطی که خودباوری وجود دارد و ملت توان خود را باور کرده است و آزادانه و بدون سلطه ی بیگانه مشغول کار است،همه نوع قله یی را می توان فتح کرد.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد