10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نشست رئیس جمهور با دبیران و مسئولین حلقه های میانی

نشست رئیس جمهور محترم
جناب رئیسی با دبیران و مسئولین حلقه های میانی:

وفاق راهبردی بین ظرفیت های مردمی و ساختارهای دولتی بزرگترین اقدام اساسی و بنیادی در تامین مشارکت مردمی است که بایستی با درایت و تدبیر، بمنظور تحقق اهداف دولت و مردم اتفاق بیفتد،
–تقویت و تعمیم همبستگی اجتماعی،
–گسترش و تقویت مشارکت فعالانه و داوطلبانه حداکثری ظرفیت های مردمی در امور مختلف اجتماعی/اقتصادی،
–کاهش تراکم تصمیم گیری در دولت و از طرفی تکثیر و توزیع عادلانه فرصت های قانونی و… از جمله اثرات ارزشمند این وفاق ملی و مردمی است.

این اقدام اثرات حاشیه ای نیز دارد که می توان به شرح زیر برشمرد:

۱_ارائه فرصت اجتماعی به افراد برای عضویت در گروههای اجتماعی بیشتر
۲_ارائه فرصت اجتماعی جهت بسط روابط اجتماعی و شبکه شخصی افراد
۳_ارائه فرصت اجتماعی برای فکر کردن و تدوین مسائل در عرصه عمومی بر اساس شیوه مجاب سازی
۴_ارائه فرصت اجتماعی برای ابراز عقیده و پیشنهاد راه حل در عرصه عمومی بر اساس شیوه مجاب سازی
۵_ ارائه فرصت اجتماعی برای شرکت در تصمیم گیریهای گروهی بر اساس مجاب سازی
۶_ ارائه فرصت اجتماعی برای رای گیری، انتخاب شدن و انتخاب کردن در عرصه عمومی
۷_ارائه فرصت اجتماعی برای بالا بردن تحمل اجتماعی در برخورد منطقی با سلائق، مسائل و راه حل های متفاوت بر اساس اصل مجاب سازی

هفت فرصت مزبور همزمان به تکوین و رشد شخصیت فرد کمک می نمایند و به او توانایی و قدرت عاملیت می بخشند.

About Author