10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مکانیزاسیون کشاورزی (6)

محدودیت ها و تنگناهای اصلی مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

همان طور که پیش تر ذکر گردید،بخش مکانیزاسیون با محدودیت ها و مشکلات بسیاری مواجه می باشد که می توان از مهم ترین آن ها به موارد زیر اشاره کرد:

_عدم سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی،

_پایین بودن توان مالی بهره برداران در تامین ماشین های کشاورزی مورد نیاز،

_عدم توجیه اقتصادی به کارگیری ماشین ها و ادوات کشاورزی به دلیل پراکندگی،کوچک و سنتی بودن قطعات زراعی و باغی،

_کمبود دانش فنی لازم برای به کارگیری ماشین های نوین،

_عدم توجه لازم در برنامه ریزی توسعه صنعتی کشور به تامین نیازهای ماشینی بخش کشاورزی،

_عدم وجود ساختار مناسب و الزامات قانونی برای توسعه مکانیزاسیون،

_عدم توجه و برنامه ریزی لازم برای رونق بخشیدن بازار ماشین های کشاورزی در سیاست های بازرگانی کشور،

_عدم حمایت کافی سیستم بانکی جهت تامین تسهیلات مناسب مورد نیاز توسعه مکانیزاسیون،

_عدم وجود تشکل های صنفی لازم مرتبط با مکانیزاسیون،

_نبود ارتباط کارآمد بین بخش های اجرایی،تحقیقاتی و برنامه ریزی مکانیزاسیون با مراکز صنعتی و تولیدی ادوات و تجهیزات کشاورزی،

_سطح پایین سواد و دانش فنی بهره برداران کشاورزی،

_عدم یکپارچگی اراضی و رواج داشتن نظام خرده مالکی،

_حمایت ضعیف بخش خصوصی از مکانیزاسیون کشاورزی،

_فرسوده شدن ماشین آلات و ادوات کشاورزی و جایگزین نکردن آن ها با ادوات و ماشین آلات جدید،

_عدم برگزاری دوره های آموزشی مناسب در این زمینه برای بهره برداران.

ادامه داذرد…

مکانیزاسیون کشاورزی (7)

About Author