10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مقایسه مقاومت جوانه ها به سرمای فصل بهار

جلوگیری از سرمای بهاره

جلوگیری از سرمای بهاره

🔹دقت فرمایید چه نکات ریزی در مدیریّت باغ وجود دارد:

بیشترین مقاومت جوانه ها به سرما در مرحله قبل از تورم جوانه هاست و بیشترین خسارت در مرحله ۴برگی اتفاق می افتد؛برای خسارت۹۰ درصدی درمرحله قبل از تورم،حدود۲۰- درجه سانتیگرادو در مرحله چهار برگی ۲/۷ – درجه سانتیگراد لازم هست،پس باتاخیر در هرس ومحلولپاشی اسیدهای آمینه،سولوپتاس و روغن ولک و…حتی یک روز قبل از وقوع سرمامیتوان جوانه های پایین شاخه را تا رفع خطر سرمای بهاره بصورت خواب نگه داشت و ازخطرخسارت سرمازدگی بهاره حفظ کرد.

☑️باغاتی که از نظر رشدی،جلوتر هستند خطر سرمای بهاره درآنهابیشتراست ،لذا توصیه میشود هرس را حدالمقدور باید به تاخیر انداخت.
☑️باغات خوابیده بیشتر از باغات ایستاده درخطرند
☑️باغات خشک بیشتر از باغات مرطوب درخطرند
☑️باغات بیل خورده بیشتراز باغات بیلکاری نشده درخطرند
☑️باغات دارای علف هرز بیش از باغات تمیزو بدون علف هرز درخطرند
☑️باغاتی با خاک روشن بیشتر ازباغات با خاک تیره تر درخطرند
☑️باغات قوی و تغذیه شده خسارت کمتری می بینند.

About Author