27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مردمی سازی امنیت واقتصاد

مردمی سازی امنیت و اقتصاد پیام رهبرحکیم انقلاب اسلامی در ۱۹دی ۱۴۰۲

مردمی سازی الگوی حکمرانی درابعاد سياسي ،فرهنگی و اقتصادی از ضرورت های ،ّبقاء، استمرار و پیشرفت انقلاب اسلامی است که رهبرحکیم انقلاب اسلامی مکررا به آن اشاره می فرمایند ونسخه شفابخش و منحصر بفرد و رهایی بخش تمامی ملتهای تحت سلطه از الگوهای ناکارآمد وفاسد حکمرانی سرمایه داری را باید درتمسک به الگوی حکمرانی مردم سالاردینی جستجوکرد.
لذآ مأموريت اصلی جهادتبیین پرداختن به شیوه های مردمی سازی امورات امنیتی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی است.

استاد عبدالعلی رضایی

 

About Author