27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

 قنات های ایران جزئی از عجایب دنیا

 قنات های ایران جزیی از عجایب دنیا طول قنات های ایران هفت برابر دور کره زمین حقایق شگفت انگیز درباره قنات قصبه گناباد.

About Author